Vilkår og betingelser

Artikel 1 - Definitioner  

I forbindelse med disse vilkår og betingelser: 

Forbruger: den fysiske person (18 år eller ældre), der ikke handler som led i udøvelsen af et erhverv eller en virksomhed, og som indgår en fjernsalgsaftale med iværksætteren; 

Dag: kalenderdag; 

Varighed transaktion: en fjernkontrakt, der vedrører en række produkter og/eller tjenesteydelser, hvis leverings- og/eller købsforpligtelse er fordelt over tid;  

Iværksætter: den fysiske eller juridiske person, der tilbyder produkter og/eller tjenesteydelser på afstand til forbrugere;

Aftale om afstand: en aftale, hvorved der inden for rammerne af et system, som iværksætteren har tilrettelagt med henblik på fjernsalg af produkter og/eller tjenesteydelser, indtil og med aftalens indgåelse, gøres eksklusiv brug af et eller flere fjernkommunikationsmidler; 

Teknik til fjernkommunikation: midler, der kan anvendes til at indgå en aftale, uden at forbrugeren og iværksætteren er i samme rum på samme tid. 

Generelle vilkår og betingelsers: de nuværende generelle vilkår og betingelser for iværksætteren.  

Artikel 2 - Den økonomiske aktørs identitet 

Astrodose 
Forretningsadresse:
Westerstraat 10
3016 DH Rotterdam
Nederlandene

E-mailadresse: info@astrodose.eu

Hvis den erhvervsdrivendes aktivitet er omfattet af en relevant godkendelsesordning: den
oplysninger om tilsynsmyndigheden: 

Hvis iværksætteren udøver et lovreguleret erhverv: 

-den faglige sammenslutning eller organisation, som han er medlem af; 

-den faglige titel, det sted i EU eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, hvor den er udstedt; 

-en henvisning til de faglige regler, der gælder i Nederlandene, og en vejledning om, hvor og hvordan disse faglige regler kan findes. 

Artikel 3 - Anvendelsesområde  

A. Ved at placere en ordre hos Astrodose bekræfter du, at du er 18 år eller ældre. Du skal være myndig for at købe produkter og tjenester, der tilbydes af vores virksomhed. Vi forbeholder os ret til at afvise service, annullere ordrer eller opsige konti, hvis vi har grund til at tro, at ordren er afgivet af en person under 18 år.

B. Disse generelle vilkår og betingelser gælder for ethvert tilbud fra iværksætteren og for enhver fjernkontrakt og ordrer mellem iværksætter og forbruger. 

C. Inden fjernsalgsaftalen indgås, vil teksten til disse vilkår og betingelser blive gjort tilgængelig for forbrugeren. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, vil det, før fjernsalgsaftalen indgås, blive angivet, at vilkårene og betingelserne kan ses hos operatøren, og de vil blive sendt til forbrugeren gratis så hurtigt som muligt på forbrugerens anmodning. 

D. Hvis fjernsalgsaftalen indgås elektronisk, kan teksten til disse vilkår og betingelser, i modsætning til det foregående afsnit og inden fjernsalgsaftalen indgås, gøres tilgængelig for forbrugeren elektronisk på en sådan måde, at forbrugeren let kan gemme den på et varigt medium. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, vil det, inden fjernsalgsaftalen indgås, blive angivet, hvor de generelle vilkår og betingelser kan ses elektronisk, og at de vil blive sendt elektronisk eller på anden måde gratis på forbrugerens anmodning.

E. I tilfælde af, at der ud over disse generelle vilkår og betingelser også gælder specifikke produkt- eller servicebetingelser, gælder andet og tredje afsnit analogt, og forbrugeren kan altid påberåbe sig den gældende bestemmelse, der er mest gunstig for ham i tilfælde af modstridende generelle vilkår og betingelser. 

F. Hvis en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkår og betingelser på noget tidspunkt er helt eller delvist ugyldige eller ugyldige, forbliver aftalen og disse vilkår og betingelser ellers i kraft, og den pågældende bestemmelse erstattes af en bestemmelse, der nærmer sig formålet med originalen så tæt som muligt i gensidig konsultation. 

G. Situationer, der ikke er reguleret i disse generelle vilkår og betingelser, skal vurderes "i ånden" af disse generelle vilkår og betingelser. 

H. Usikkerhed om fortolkningen eller indholdet af en eller flere bestemmelser i vores vilkår og betingelser, skal fortolkes "i ånden" af disse generelle vilkår og betingelser. 

Artikel 4 - Tilbuddet  

A. Hvis et tilbud har en begrænset gyldighedsperiode eller er underlagt betingelser, skal dette udtrykkeligt fremgå af tilbuddet. 

B. Tilbuddet er ikke-bindende. Entreprenøren er berettiget til at ændre og modificere tilbuddet. 

C. Tilbuddet indeholder en fuldstændig og nøjagtig beskrivelse af de tilbudte produkter og/eller tjenesteydelser. Beskrivelsen er tilstrækkelig detaljeret til at sætte forbrugeren i stand til at foretage en korrekt vurdering af tilbuddet. Hvis iværksætteren anvender billeder, er disse en korrekt gengivelse af de tilbudte produkter og/eller tjenesteydelser. Åbenlyse fejl eller åbenlyse fejl i tilbuddet er ikke bindende for iværksætteren. 

D. Alle billeder, specifikationer og oplysninger i tilbuddet er vejledende og kan ikke give anledning til erstatning eller ophævelse af aftalen. 

E. Produktbillederne er en korrekt gengivelse af de tilbudte produkter. Entreprenøren kan ikke garantere, at de viste farver svarer nøjagtigt til de reelle farver på produkterne.  

F. Hvert tilbud indeholder sådanne oplysninger, at det er klart for forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser der er knyttet til accept af tilbuddet. Dette gælder navnlig: 

-prisen inklusive afgifter, men IKKE leveringsomkostninger;

 • eventuelle forsendelsesomkostninger
 • den måde, hvorpå aftalen vil blive indgået, og hvilke foranstaltninger der vil være nødvendige i den forbindelse; 
 • om fortrydelsesretten finder anvendelse eller ej; 
 • betalingsmåde, levering og gennemførelse af aftalen; 
 • fristen for accept af tilbuddet eller den periode, inden for hvilken iværksætteren garanterer prisen; 
 • om aftalen vil blive arkiveret efter dens indgåelse, og i givet fald hvordan forbrugeren kan få adgang til denne; 
 • den måde, hvorpå forbrugeren inden aftalens indgåelse kan kontrollere de oplysninger, som han har givet inden for rammerne af aftalen, og om nødvendigt berigtige dem; 
 • alle andre sprog, som aftalen kan indgås på ud over engelsk og nederlandsk; 
 • de adfærdskodekser, som den erhvervsdrivende er underlagt, og den måde, hvorpå forbrugeren kan konsultere disse adfærdskodekser elektronisk, og 
 • minimumslængden af fjernkontraktens varighed i tilfælde af en langtidstransaktion.  

Artikel 5 - Aftalen  

A. Aftalen er, med forbehold af bestemmelserne i stk. 4, indgået på det tidspunkt, hvor forbrugeren accepterer tilbuddet og overholder de fastsatte betingelser. 

B. Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, bekræfter den erhvervsdrivende straks elektronisk modtagelsen af accept af tilbuddet. Så længe den erhvervsdrivende ikke har bekræftet modtagelsen af denne accept, kan forbrugeren ophæve aftalen. 

C. Hvis aftalen indgås elektronisk, træffer iværksætteren passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at sikre den elektroniske overførsel af data og sikrer et sikkert webmiljø. Hvis forbrugeren kan betale elektronisk, træffer iværksætteren passende sikkerhedsforanstaltninger. 

D. Iværksætteren kan - inden for de retlige rammer - orientere sig om, hvorvidt forbrugeren kan opfylde sine betalingsforpligtelser, samt om alle de forhold og faktorer, der er vigtige for en ansvarlig indgåelse af fjernsalgsaftalen. Hvis den erhvervsdrivende på grundlag af denne undersøgelse har gode grunde til ikke at indgå aftalen, har han ret til at afvise en ordre eller anmodning med angivelse af årsagerne eller til at knytte særlige betingelser til gennemførelsen. 

E. Iværksætteren skal vedlægge følgende oplysninger sammen med produktet eller tjenesteydelsen til forbrugeren, skriftligt eller på en sådan måde, at forbrugeren kan gemme dem på en tilgængelig måde på et varigt medium: 

 • e-mail-adresse på iværksætterens virksomhed, hvor forbrugeren kan henvende sig med klager; 
 • de oplysninger, der er nævnt i artikel 4, stk. C, i disse vilkår og betingelser, medmindre den erhvervsdrivende allerede har givet forbrugeren disse oplysninger inden aftalens indgåelse; 
 • kravene til opsigelse af kontrakten, hvis kontrakten har en varighed på over et år eller er tidsubegrænset.  
 • I tilfælde af en varig transaktion finder bestemmelsen i det foregående stykke kun anvendelse på den første levering. 
 • Hver aftale indgås på betingelse af, at de pågældende produkter er tilstrækkeligt tilgængelige.   

Artikel 6 - Prisen  

A. I den gyldighedsperiode, der er angivet i tilbuddet, vil priserne på de tilbudte produkter og/eller tjenesteydelser ikke blive forhøjet, bortset fra prisændringer som følge af ændringer i momssatserne. 

B. I modsætning til det foregående afsnit kan iværksætteren tilbyde produkter eller tjenesteydelser, hvis priser er underlagt udsving på det finansielle marked, og som iværksætteren ikke har nogen indflydelse på, med variable priser. Disse udsving og den omstændighed, at eventuelle anførte priser er indikativpriser, nævnes i tilbuddet.  

C. Prisforhøjelser inden for 3 måneder efter kontraktens indgåelse er kun tilladt, hvis de skyldes lovbestemte bestemmelser eller bestemmelser. 

D. Prisforhøjelser fra 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis iværksætteren har givet tilladelse hertil, og:  

 • de er et resultat af lovbestemte bestemmelser eller bestemmelser, eller 
 • forbrugeren har ret til at opsige aftalen fra den dag, hvor prisstigningen træder i kraft. 

E. De priser, der er nævnt i tilbuddet om produkter eller tjenesteydelser, er inklusive moms. 

D. Der tages forbehold for tryk- og trykfejl. Der påtages intet ansvar for følgerne af tryk- og satsfejl. I tilfælde af tryk- og sætningsfejl er iværksætteren ikke forpligtet til at levere produktet i henhold til den forkerte pris.    

Artikel 7 - Overensstemmelse og garanti  

A. Entreprenøren garanterer, at produkterne og / eller tjenesterne opfylder aftalen, de specifikationer, der er anført i tilbuddet, de rimelige krav til pålidelighed og / eller anvendelighed og datoen for indgåelsen af aftalen eksisterende lovbestemmelser og / eller statslige bestemmelser. Hvis det er aftalt, garanterer iværksætteren også, at produktet er egnet til anden end normal brug.

B. En garanti stillet af iværksætteren, producenten eller importøren berører ikke de juridiske rettigheder og krav, som forbrugeren i henhold til aftalen kan gøre gældende over for iværksætteren. 

Artikel 8 - Levering og fuldbyrdelse 

A. Virksomheden skal udvise den størst mulige omhu ved modtagelse og udførelse af ordrer på produkter og ved vurdering af ansøgninger om levering af tjenesteydelser.

B. Leveringsstedet er den adresse, som forbrugeren har opgivet til virksomheden. 

C. Hvis leveringen forsinkes, eller hvis en ordre ikke eller kun delvist kan udføres på grund af omstændigheder, som ligger uden for entreprenørens rækkevidde, har forbrugeren ikke ret til erstatning.  

D. Alle leveringstider er vejledende. Forbrugeren kan ikke udlede nogen rettigheder af nogen af disse betingelser. Overskridelse af en frist giver ikke forbrugeren ret til erstatning.  

Artikel 9 - Klageprocedure  

A. Virksomheden har en tilstrækkelig offentliggjort klageprocedure og behandler klagen i overensstemmelse med denne klageprocedure. 

B. Klager over aftalens gennemførelse skal indgives inden for 7 dage fuldt ud og klart beskrevet til iværksætteren, efter at forbrugeren har fundet manglerne. 

C. Klager, der indgives til iværksætteren, vil blive besvaret inden for en frist på 14 dage fra datoen for modtagelsen. Hvis en klage kræver en forventelig længere behandlingstid, svarer iværksætteren inden for 14 dage med en meddelelse om modtagelse og en angivelse af, hvornår forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar. 

D. Hvis en klage findes begrundet af iværksætteren, vil iværksætteren efter eget skøn enten erstatte eller reparere de leverede produkter gratis.  

Artikel 10 - Tvister  

A. Aftaler mellem iværksætteren og forbrugeren, som disse generelle vilkår og betingelser finder anvendelse på, er udelukkende underlagt nederlandsk ret. Også selv om forbrugeren er bosat i udlandet. 

B. Wienerkonventionen om internationale købsaftaler finder ikke anvendelse.  

Artikel 11 - Supplerende eller afvigende bestemmelser 

Supplerende bestemmelser eller bestemmelser, der afviger fra disse almindelige forretningsbetingelser, må ikke være til skade for forbrugeren og skal være nedfældet skriftligt eller på en sådan måde, at de kan opbevares af forbrugeren på en tilgængelig måde på et varigt databærer.

nemt betal med 💳 Mastercard, Visa, Amex, iDeal, GiroPay, EPS, Bancontact eller bankoverførsel

nemt betal med 💳 Mastercard, Visa, Amex og andre

da_DKDanish