Podmínky a pravidla

Článek 1 - Definice  

Pro účely těchto podmínek: 

Spotřebitel: fyzická osoba (starší 18 let), která nejedná v rámci výkonu povolání nebo podnikání a uzavírá s podnikatelem smlouvu na dálku; 

Den: kalendářní den; 

Doba trvání transakce: smlouva na dálku týkající se řady výrobků a/nebo služeb, jejichž dodávka a/nebo nákup jsou rozloženy v čase;  

Podnikatel: fyzická nebo právnická osoba, která spotřebitelům nabízí výrobky a/nebo služby na dálku;

Smlouva na dálku: dohoda, na jejímž základě je v rámci systému organizovaného podnikatelem pro prodej výrobků a/nebo služeb na dálku až do uzavření smlouvy včetně výhradně využíván jeden nebo více prostředků komunikace na dálku; 

Technika komunikace na dálku: prostředky, které lze použít k uzavření smlouvy, aniž by spotřebitel a podnikatel byli současně ve stejné místnosti. 

Všeobecné podmínkys: tyto Všeobecné obchodní podmínky podnikatele.  

Článek 2 - Totožnost hospodářského subjektu 

Astrodose 
Obchodní adresa:
Westerstraat 10
3016 DH Rotterdam
Nederland

E-mailová adresa: info@astrodose.eu

Pokud činnost hospodářského subjektu podléhá příslušnému režimu povolování, pak:.
údaje týkající se dozorového úřadu: 

Pokud podnikatel vykonává regulované povolání: 

-profesní sdružení nebo organizace, jejímž je členem; 

-odborný titul, místo v EU nebo Evropském hospodářském prostoru, kde byl udělen; 

-odkaz na profesní pravidla platná v Nizozemsku a pokyny, kde a jak lze tato profesní pravidla získat. 

Článek 3 - Použitelnost  

A. Zadáním objednávky u společnosti Astrodose potvrzujete, že jste starší 18 let. Musíte být plnoletí, abyste mohli nakupovat produkty a služby nabízené naší společností. Vyhrazujeme si právo odmítnout službu, zrušit objednávku nebo zrušit účet, pokud máme důvod se domnívat, že objednávku zadala osoba mladší 18 let.

B. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na každou nabídku podnikatele a na každou smlouvu uzavřenou na dálku a objednávky mezi podnikatelem a spotřebitelem. 

C. Před uzavřením smlouvy na dálku bude spotřebiteli zpřístupněno znění těchto obchodních podmínek. Není-li to přiměřeně možné, bude před uzavřením smlouvy uzavřené na dálku uvedeno, že do obchodních podmínek lze nahlédnout u provozovatele, a na žádost spotřebitele budou spotřebiteli co nejdříve bezplatně zaslány. 

D. Pokud je smlouva uzavřena elektronicky, pak na rozdíl od předchozího odstavce a před uzavřením smlouvy na dálku může být text těchto obchodních podmínek zpřístupněn spotřebiteli elektronicky tak, aby si jej spotřebitel mohl snadno uložit na trvalý nosič. Není-li to přiměřeně možné, uvede se před uzavřením smlouvy na dálku, kde je možné se s všeobecnými obchodními podmínkami elektronicky seznámit a že budou na žádost spotřebitele zaslány elektronicky nebo jinak bezplatně.

E. V případě, že kromě těchto všeobecných podmínek platí také zvláštní podmínky pro výrobky nebo služby, použijí se druhý a třetí odstavec obdobně a spotřebitel se může v případě rozporu všeobecných podmínek vždy odvolat na příslušné ustanovení, které je pro něj nejvýhodnější. 

F. Pokud je jedno nebo více ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek kdykoli zcela nebo částečně neplatné nebo zrušené, zůstává jinak smlouva a tyto obchodní podmínky v platnosti a dotyčné ustanovení se po vzájemné konzultaci nahradí ustanovením, které se co nejvíce blíží smyslu původního ustanovení. 

G. Situace, které nejsou upraveny v těchto všeobecných podmínkách, by měly být posuzovány "v duchu" těchto všeobecných podmínek. 

H. Nejasnosti ohledně výkladu nebo obsahu jednoho nebo více ustanovení našich všeobecných obchodních podmínek by měly být vykládány "v duchu" těchto všeobecných obchodních podmínek. 

Článek 4 - Nabídka  

A. Pokud má nabídka omezenou dobu platnosti nebo podléhá podmínkám, je to v nabídce výslovně uvedeno. 

B. Nabídka je nezávazná. Podnikatel je oprávněn nabídku měnit a upravovat. 

C. Nabídka obsahuje úplný a přesný popis nabízených produktů a/nebo služeb. Popis je dostatečně podrobný, aby spotřebitel mohl nabídku řádně posoudit. Pokud podnikatel používá obrázky, jsou tyto věrným zobrazením nabízených výrobků a/nebo služeb. Zjevné chyby nebo zjevné omyly v nabídce nejsou pro podnikatele závazné. 

D. Veškeré obrázky, specifikace a informace obsažené v nabídce jsou orientační a nemohou být důvodem k náhradě škody nebo k vypovězení smlouvy. 

E. Obrázky produktů jsou věrným zobrazením nabízených produktů. Podnikatel nemůže zaručit, že zobrazené barvy přesně odpovídají skutečným barvám výrobků.  

F. Každá nabídka obsahuje takové informace, aby bylo spotřebiteli jasné, jaká práva a povinnosti jsou s přijetím nabídky spojeny. To se týká zejména: 

-cena včetně daní, ale NE nákladů na doručení;

 • veškeré vzniklé náklady na dopravu
 • způsob, jakým bude dohoda uzavřena a jaké úkony budou za tímto účelem nezbytné; 
 • zda se na ně vztahuje právo na odstoupení od smlouvy, či nikoli; 
 • způsob platby, doručení a uzavření smlouvy; 
 • lhůta pro přijetí nabídky nebo lhůta, ve které podnikatel ručí za cenu; 
 • zda bude smlouva po uzavření archivována, a pokud ano, jakým způsobem do ní může spotřebitel nahlédnout; 
 • způsob, jakým může spotřebitel před uzavřením smlouvy zkontrolovat údaje, které poskytl v rámci smlouvy, a případně je opravit; 
 • všechny další jazyky, ve kterých může být smlouva uzavřena kromě angličtiny a nizozemštiny; 
 • kodexy chování, kterým obchodník podléhá, a způsob, jakým může spotřebitel do těchto kodexů chování elektronicky nahlédnout, a 
 • minimální doba trvání smlouvy na dálku v případě vytrvalostní transakce.  

Článek 5 - Dohoda  

A. Smlouva je s výhradou ustanovení odstavce 4 uzavřena okamžikem přijetí nabídky spotřebitelem a splněním stanovených podmínek. 

B. Pokud spotřebitel přijal nabídku elektronicky, obchodník neprodleně potvrdí přijetí nabídky elektronicky. Dokud obchodník přijetí této akceptace nepotvrdí, může spotřebitel smlouvu vypovědět. 

C. Pokud je smlouva uzavřena elektronicky, podnikatel přijme vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení elektronického přenosu dat a zajistí bezpečné webové prostředí. Pokud může spotřebitel platit elektronicky, podnikatel přijme vhodná bezpečnostní opatření. 

D. Podnikatel se může - v rámci zákona - informovat o tom, zda je spotřebitel schopen dostát svým platebním závazkům, jakož i o všech skutečnostech a faktorech, které jsou důležité pro odpovědné uzavření smlouvy na dálku. Pokud má podnikatel na základě tohoto šetření dobré důvody smlouvu neuzavřít, je oprávněn objednávku nebo žádost s uvedením důvodů odmítnout nebo k jejímu plnění připojit zvláštní podmínky. 

E. Podnikatel přiloží k výrobku nebo službě spotřebiteli následující informace, a to písemně nebo takovým způsobem, aby je spotřebitel mohl uložit přístupným způsobem na trvalém nosiči: 

 • e-mailovou adresu provozovny podnikatele, na kterou se spotřebitel může obrátit se stížností; 
 • údaje uvedené v článku 4 odstavci C těchto obchodních podmínek, pokud obchodník neposkytl spotřebiteli tyto údaje již před uzavřením smlouvy; 
 • požadavky na ukončení smlouvy, pokud smlouva trvá déle než jeden rok nebo je uzavřena na dobu neurčitou.  
 • V případě trvalé transakce se ustanovení předchozího odstavce vztahuje pouze na první dodávku. 
 • Každá dohoda se uzavírá s odkládací podmínkou dostatečné dostupnosti dotčených výrobků.   

Článek 6 - Cena  

A. Během doby platnosti uvedené v nabídce se ceny nabízených výrobků a/nebo služeb nezvyšují, s výjimkou změn cen v důsledku změn sazeb DPH. 

B. Na rozdíl od předchozího odstavce může podnikatel nabízet výrobky nebo služby, jejichž ceny podléhají výkyvům na finančním trhu a na které podnikatel nemá vliv, s proměnlivými cenami. Tyto výkyvy a skutečnost, že všechny uvedené ceny jsou cenami cílovými, jsou v nabídce uvedeny.  

C. Zvýšení ceny do 3 měsíců od uzavření smlouvy je přípustné pouze v případě, že vyplývá ze zákonných předpisů nebo ustanovení. 

D. Zvýšení ceny od 3 měsíců po uzavření smlouvy je přípustné pouze tehdy, pokud to podnikatel stanovil a:  

 • vyplývají ze zákonných předpisů nebo ustanovení nebo 
 • spotřebitel má právo vypovědět smlouvu ke dni, kdy zvýšení ceny nabude účinnosti. 

E. Ceny uvedené v nabídce výrobků nebo služeb jsou včetně DPH. 

D. Veškeré ceny podléhají tiskovým a tiskovým chybám. Za následky tiskových a typografických chyb se nepřebírá žádná odpovědnost. V případě tiskových a typografických chyb není podnikatel povinen dodat výrobek podle chybné ceny.    

Článek 7 - Shoda a záruka  

A. Podnikatel ručí za to, že výrobky a/nebo služby odpovídají smlouvě, specifikacím uvedeným v nabídce, přiměřeným požadavkům na spolehlivost a/nebo použitelnost a ke dni uzavření smlouvy platným právním předpisům a/nebo vládním nařízením. Je-li to dohodnuto, podnikatel rovněž ručí za to, že výrobek je vhodný pro jiné než běžné použití.

B. Záruka poskytnutá podnikatelem, výrobcem nebo dovozcem nemá vliv na zákonná práva a nároky, které může spotřebitel na základě smlouvy uplatnit vůči podnikateli. 

Článek 8 - Doručování a provádění 

A. Podnikatel věnuje maximální možnou péči přijímání a vyřizování objednávek výrobků a posuzování žádostí o poskytnutí služeb.

B. Místem doručení je adresa, kterou spotřebitel sdělil společnosti. 

C. Dojde-li ke zpoždění dodávky nebo nemůže-li být objednávka provedena nebo jen částečně provedena z důvodů, které jsou mimo dosah podnikatele, nemá spotřebitel právo na náhradu škody.  

D. Všechny dodací lhůty jsou orientační. Spotřebitel nemůže z žádného z těchto termínů vyvozovat žádná práva. Překročení lhůty nezakládá nárok spotřebitele na náhradu škody.  

Článek 9 - Postup pro podávání stížností  

A. Podnikatel má dostatečně zveřejněný postup pro podávání stížností a stížnost vyřizuje v souladu s tímto postupem. 

B. Reklamace na plnění smlouvy musí být podnikateli podána do 7 dnů poté, co spotřebitel zjistil vady, a to úplně a jasně popsané. 

C. Stížnosti podané podnikateli budou zodpovězeny do 14 dnů ode dne jejich obdržení. Pokud stížnost vyžaduje předvídatelnou delší dobu vyřízení, podnikatel odpoví ve lhůtě 14 dnů se zprávou o přijetí a uvedením, kdy může spotřebitel očekávat podrobnější odpověď. 

D. Pokud podnikatel uzná reklamaci za oprávněnou, podle svého uvážení dodané výrobky bezplatně vymění nebo opraví.  

Článek 10 - Spory  

A. Smlouvy mezi podnikatelem a spotřebitelem, na které se vztahují tyto všeobecné obchodní podmínky, se řídí výhradně nizozemským právem. A to i v případě, že spotřebitel má bydliště v zahraničí. 

B. Vídeňská úmluva o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se nepoužije.  

Článek 11 - Dodatečná nebo odlišná ustanovení 

Dodatečná ustanovení nebo ustanovení odchylná od těchto všeobecných podmínek nesmí být v neprospěch spotřebitele a musí být zaznamenána písemně nebo takovým způsobem, aby je spotřebitel mohl přístupným způsobem uložit na trvalý nosič dat.

snadno platba kartou 💳 Mastercard, Visa, Amex, iDeal, GiroPay, EPS, Bancontact nebo bankovním převodem.

snadno platba kartou 💳 Mastercard, Visa, Amex a další

cs_CZCzech