Noteikumi un nosacījumi

1. pants - Definīcijas  

Šajos noteikumos un nosacījumos: 

Patērētāji: fiziska persona (18 gadus veca vai vecāka), kas neveic profesionālu vai saimniecisku darbību un noslēdz distances līgumu ar uzņēmēju; 

Diena: kalendārā diena; 

Ilguma darījums: distances līgums, kas attiecas uz virkni produktu un/vai pakalpojumu, kuru piegādes un/vai pirkuma saistības ir sadalītas laikā;  

Uzņēmējs: fiziska vai juridiska persona, kas patērētājiem piedāvā produktus un/vai pakalpojumus no attāluma;

Distances līgums: līgums, ar kuru uzņēmēja organizētā preču un/vai pakalpojumu tālpārdošanas sistēmā līdz pat līguma noslēgšanai ekskluzīvi izmanto vienu vai vairākus distances saziņas līdzekļus; 

Distances saziņas tehnika: līdzekļi, ko var izmantot, lai noslēgtu līgumu, patērētājam un uzņēmējam vienlaikus neatrodoties vienā telpā. 

Vispārīgie noteikumi un nosacījumis: šie uzņēmēja vispārīgie noteikumi un nosacījumi.  

2. pants - Uzņēmēja identitāte 

Astrodose 
Uzņēmuma adrese:
Westerstraat 10
3016 DH Roterdama
Nederland

E-pasta adrese: info@astrodose.eu

Ja uz uzņēmēja darbību attiecas attiecīga atļauju sistēma: - ja uzņēmējam ir piešķirta atļauja, tad
datus par uzraudzības iestādi: 

Ja uzņēmējs praktizē reglamentētā profesijā: 

-profesionālā asociācija vai organizācija, kuras biedrs viņš ir; 

-profesionālais nosaukums, vieta ES vai Eiropas Ekonomikas zonā, kur tas piešķirts; 

-atsauce uz Nīderlandē spēkā esošajiem profesionālajiem noteikumiem un norādījumi par to, kur un kā var iepazīties ar šiem profesionālajiem noteikumiem. 

pants - Piemērojamība  

A. Veicot pasūtījumu Astrodose, jūs apliecināt, ka esat sasniedzis 18 gadu vecumu. Jums jābūt pilngadīgam, lai iegādātos mūsu uzņēmuma piedāvātos produktus un pakalpojumus. Mēs paturam tiesības atteikt pakalpojumu, anulēt pasūtījumus vai slēgt kontus, ja mums ir iemesls uzskatīt, ka pasūtījumu ir veikusi persona, kas nav sasniegusi 18 gadu vecumu.

B. Šie vispārīgie noteikumi un nosacījumi attiecas uz katru uzņēmēja piedāvājumu un katru distances līgumu un pasūtījumu starp uzņēmēju un patērētāju. 

C. Pirms distances līguma noslēgšanas patērētājam tiek darīts pieejams šo noteikumu un nosacījumu teksts. Ja tas nav saprātīgi iespējams, pirms distances līguma noslēgšanas tiks norādīts, ka ar noteikumiem un nosacījumiem var iepazīties pie operatora, un pēc patērētāja pieprasījuma tos pēc iespējas ātrāk bez maksas nosūtīs patērētājam. 

D. Ja distances līgums tiek noslēgts elektroniski, tad, pretēji iepriekšējam punktam un pirms distances līguma noslēgšanas, šo noteikumu un nosacījumu tekstu patērētājam var darīt pieejamu elektroniski tā, lai patērētājs to varētu viegli saglabāt pastāvīgā datu nesējā. Ja tas nav saprātīgi iespējams, pirms distances līguma noslēgšanas norāda, kur vispārīgos noteikumus un nosacījumus var apskatīt elektroniski un ka pēc patērētāja pieprasījuma tie tiks nosūtīti elektroniski vai citādi bez maksas.

E. Ja papildus šiem vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem tiek piemēroti arī īpaši produkta vai pakalpojuma nosacījumi, pēc analoģijas piemēro otro un trešo daļu, un patērētājs vienmēr var atsaukties uz piemērojamo noteikumu, kas viņam ir visizdevīgākais, ja pastāv pretrunas starp vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem. 

F. Ja viens vai vairāki šo vispārīgo noteikumu un nosacījumu noteikumi jebkurā brīdī tiek pilnībā vai daļēji atzīti par spēkā neesošiem vai anulēti, līgums un šie noteikumi un nosacījumi citādi paliek spēkā, un attiecīgais noteikums tiek aizstāts ar noteikumu, kas pēc savstarpējām konsultācijām pēc iespējas precīzāk atbilst sākotnējā noteikuma jēgai. 

G. Situācijas, kas nav reglamentētas šajos vispārīgajos noteikumos, jānovērtē "saskaņā ar šo vispārējo noteikumu un nosacījumu garu". 

H. Neskaidrības par viena vai vairāku mūsu noteikumu un nosacījumu interpretāciju vai saturu jāinterpretē "saskaņā ar šo vispārējo noteikumu un nosacījumu garu". 

4. pants - Piedāvājums  

A. Ja piedāvājumam ir ierobežots derīguma termiņš vai tas ir pakļauts nosacījumiem, tas būs skaidri norādīts piedāvājumā. 

B. Piedāvājums nav saistošs. Uzņēmējam ir tiesības mainīt un grozīt piedāvājumu. 

C. Piedāvājumā ir pilnīgs un precīzs piedāvāto produktu un/vai pakalpojumu apraksts. Apraksts ir pietiekami detalizēts, lai patērētājs varētu pienācīgi novērtēt piedāvājumu. Ja uzņēmējs izmanto attēlus, tie patiesi atspoguļo piedāvātos produktus un/vai pakalpojumus. Acīmredzamas kļūdas vai acīmredzamas kļūdas piedāvājumā uzņēmējam nav saistošas. 

D. Visi piedāvājumā ietvertie attēli, specifikācijas un informācija ir orientējoša un nevar būt par pamatu kompensācijai vai līguma laušanai. 

E. Produktu attēli patiesi atspoguļo piedāvātos produktus. Uzņēmējs nevar garantēt, ka attēlotās krāsas precīzi atbilst reālajām produktu krāsām.  

F. Katrā piedāvājumā ir iekļauta tāda informācija, lai patērētājam būtu skaidrs, kādas tiesības un pienākumi ir saistīti ar piedāvājuma pieņemšanu. Tas jo īpaši attiecas uz: 

-cena, ieskaitot nodokļus, bet NE piegādes izmaksas;

 • visas radušās nosūtīšanas izmaksas.
 • veidu, kādā tiks noslēgts līgums, un kādas darbības būs nepieciešamas šim nolūkam; 
 • vai ir vai nav piemērojamas atteikuma tiesības; 
 • līguma apmaksas, piegādes un izpildes veidu; 
 • piedāvājuma pieņemšanas termiņš vai termiņš, kurā uzņēmējs garantē cenu; 
 • vai līgums pēc tā noslēgšanas tiks arhivēts, un, ja jā, kā patērētājs var ar to iepazīties; 
 • veidu, kādā patērētājs pirms līguma noslēgšanas var pārbaudīt datus, ko viņš sniedzis līguma ietvaros, un, ja vēlas, tos labot; 
 • jebkuras citas valodas, kurās papildus angļu un holandiešu valodai var noslēgt līgumu; 
 • rīcības kodeksus, kas attiecas uz tirgotāju, un veidu, kādā patērētājs var elektroniski iepazīties ar šiem rīcības kodeksiem; un 
 • distances līguma minimālais termiņš izturības darījuma gadījumā.  

5. pants - Nolīgums  

A. Saskaņā ar 4. punkta noteikumiem līgums ir noslēgts brīdī, kad patērētājs pieņem piedāvājumu un ievēro izvirzītos nosacījumus. 

B. Ja patērētājs ir pieņēmis piedāvājumu elektroniski, tirgotājs nekavējoties elektroniski apstiprina piedāvājuma pieņemšanas saņemšanu. Kamēr tirgotājs nav apstiprinājis šīs pieņemšanas saņemšanu, patērētājs var lauzt līgumu. 

C. Ja līgums tiek noslēgts elektroniski, uzņēmējs veic atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu datu elektronisku pārsūtīšanu, un nodrošina drošu tīmekļa vidi. Ja patērētājs var maksāt elektroniski, uzņēmējs veic atbilstošus drošības pasākumus. 

D. Uzņēmējs tiesiskā regulējuma ietvaros var informēt sevi par to, vai patērētājs var izpildīt savas maksājumu saistības, kā arī par visiem tiem faktiem un faktoriem, kas ir svarīgi, lai atbildīgi noslēgtu distances līgumu. Ja, pamatojoties uz šo izpēti, uzņēmējam ir pamatots iemesls neslēgt līgumu, viņš ir tiesīgs atteikt pasūtījumu vai pieprasījumu, norādot iemeslus, vai arī noteikt īpašus nosacījumus tā izpildei. 

E. Uzņēmējs kopā ar produktu vai pakalpojumu patērētājam rakstiski vai tādā veidā, lai patērētājs to varētu saglabāt pieejamā veidā uz pastāvīga informācijas nesēja, pievienos šādu informāciju: 

 • uzņēmēja iestādes e-pasta adrese, kur patērētājs var iesniegt sūdzības; 
 • šo noteikumu 4. panta C punktā iekļautie dati, ja vien tirgotājs šos datus patērētājam nav sniedzis jau pirms līguma noslēgšanas; 
 • līguma izbeigšanas prasības, ja līguma darbības termiņš ir ilgāks par vienu gadu vai tas ir beztermiņa līgums.  
 • Ilgtermiņa darījuma gadījumā iepriekšējā punkta noteikumi attiecas tikai uz pirmo piegādi. 
 • Katrs līgums tiek noslēgts ar apturošiem nosacījumiem par attiecīgo produktu pietiekamu pieejamību.   

6. pants - Cena  

A. Piedāvājumā norādītā derīguma termiņa laikā piedāvāto produktu un/vai pakalpojumu cenas netiks paaugstinātas, izņemot cenu izmaiņas, kas saistītas ar PVN likmju izmaiņām. 

B. Pretēji iepriekšējam punktam uzņēmējs var piedāvāt produktus vai pakalpojumus, kuru cenas ir pakļautas svārstībām finanšu tirgū un uz kuriem uzņēmējam nav ietekmes, ar mainīgām cenām. Šīs svārstības un to, ka visas norādītās cenas ir mērķa cenas, norāda piedāvājumā.  

C. Cenu paaugstināšana 3 mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas ir atļauta tikai tad, ja tā izriet no normatīvajiem aktiem vai noteikumiem. 

D. Cenu palielināšana, sākot no 3 mēnešiem pēc līguma noslēgšanas, ir atļauta tikai tad, ja uzņēmējs to ir paredzējis un:  

 • tie izriet no normatīvajiem aktiem vai noteikumiem; vai 
 • patērētājam ir tiesības izbeigt līgumu no dienas, kad stājas spēkā cenas paaugstinājums. 

E. Produktu vai pakalpojumu piedāvājumā norādītās cenas ir ar PVN. 

D. Visas cenas ir pakļautas drukas un drukas kļūdām. Par drukas un drukas kļūdu sekām netiek uzņemta nekāda atbildība. Drukāšanas un pārrakstīšanās kļūdu gadījumā uzņēmējam nav pienākuma piegādāt produktu saskaņā ar nepareizi norādīto cenu.    

7. pants - Atbilstība un garantija  

A. Uzņēmējs garantē, ka produkti un/vai pakalpojumi atbilst līgumam, piedāvājumā norādītajām specifikācijām, saprātīgām uzticamības un/vai lietojamības prasībām un līguma noslēgšanas dienā spēkā esošajiem tiesību aktiem un/vai valdības noteikumiem. Ja ir panākta vienošanās, uzņēmējs garantē arī to, ka produkts ir piemērots lietošanai, kas nav parasta lietošana.

B. Uzņēmēja, ražotāja vai importētāja sniegtā garantija neietekmē likumīgās tiesības un prasības, ko patērētājs saskaņā ar līgumu var izvirzīt pret uzņēmēju. 

8. pants - Piegāde un izpilde 

A. Uzņēmējs ar vislielāko iespējamo rūpību pieņem un izpilda produktu pasūtījumus un izvērtē pieteikumus pakalpojumu sniegšanai.

B. Piegādes vieta ir adrese, ko patērētājs ir norādījis uzņēmumam. 

C. Ja piegāde aizkavējas vai ja pasūtījumu nevar izpildīt vai var izpildīt tikai daļēji no uzņēmēja neatkarīgu apstākļu dēļ, patērētājam nav tiesību uz kompensāciju.  

D. Visi piegādes laiki ir orientējoši. Patērētājs nevar izmantot nekādas tiesības, kas izriet no jebkura no šiem noteikumiem. Termiņa pārsniegšana nedod patērētājam tiesības uz kompensāciju.  

9. pants - Sūdzību procedūra  

A. Uzņēmējam ir pietiekami publiskota sūdzību izskatīšanas procedūra, un viņš izskata sūdzību saskaņā ar šo sūdzību izskatīšanas procedūru. 

B. Sūdzības par līguma izpildi ir jāiesniedz 7 dienu laikā, pilnībā un skaidri aprakstītas uzņēmējam pēc tam, kad patērētājs ir konstatējis trūkumus. 

C. Uz uzņēmējam iesniegtajām sūdzībām atbildēs 14 dienu laikā no to saņemšanas dienas. Ja sūdzības izskatīšanai nepieciešams paredzams ilgāks laiks, uzņēmējs atbildēs 14 dienu laikā, nosūtot paziņojumu par saņemšanu un norādot, kad patērētājs var sagaidīt sīkāku atbildi. 

D. Ja uzņēmējs sūdzību atzīst par pamatotu, uzņēmējs pēc saviem ieskatiem bez maksas nomainīs vai salabos piegādātos produktus.  

10. pants - Strīdi  

A. Līgumus starp uzņēmēju un patērētāju, uz kuriem attiecas šie vispārīgie noteikumi, reglamentē tikai un vienīgi Nīderlandes tiesību akti. Pat ja patērētājs dzīvo ārzemēs. 

B. Vīnes Konvencija par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem nav piemērojama.  

11. pants - Papildu vai atšķirīgi noteikumi 

Papildu noteikumi vai noteikumi, kas atšķiras no šiem vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem, nedrīkst kaitēt patērētājam, un tie ir jānoformē rakstveidā vai tādā veidā, lai patērētājs tos varētu uzglabāt patērētājam pieejamā veidā uz pastāvīga datu nesēja.

viegli maksājiet ar 💳 Mastercard, Visa, Amex, iDeal, GiroPay, EPS, Bancontact vai bankas pārskaitījumu.

viegli maksājiet ar 💳 Mastercard, Visa, Amex un citi

lvLatvian