Villkor och bestämmelser

Artikel 1 - Definitioner  

I enlighet med dessa villkor: 

Konsument: den fysiska personen (18 år eller äldre) som inte agerar i utövandet av ett yrke eller en verksamhet och ingår ett distansavtal med entreprenören; 

Dag: kalenderdag; 

Varaktighet transaktion: Ett distansavtal som avser en serie produkter och/eller tjänster, vars leverans- och/eller köpskyldighet är spridd över tiden;  

Entreprenör: En fysisk eller juridisk person som erbjuder produkter och/eller tjänster på distans till konsumenter;

Avståndsavtal: Ett avtal genom vilket, inom ramen för ett system som företagaren organiserar för distansförsäljning av produkter och/eller tjänster, fram till och med ingåendet av avtalet, exklusiv användning sker av ett eller flera medel för distanskommunikation; 

Teknik för distanskommunikation: medel som kan användas för att ingå ett avtal utan att konsumenten och företagaren befinner sig i samma rum samtidigt. 

Allmänna villkors: entreprenörens nuvarande allmänna villkor.  

Artikel 2 - Den ekonomiska aktörens identitet 

Astrodose 
Affärsadress:
Westerstraat 10
3016 DH Rotterdam
Nederländerna

E-postadress: info@astrodose.eu

Om den ekonomiska aktörens verksamhet omfattas av ett relevant tillståndssystem: den
uppgifter om tillsynsmyndigheten: 

Om företagaren utövar ett reglerat yrke: 

-den yrkessammanslutning eller organisation som han är medlem i; 

-yrkestiteln, den plats i EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där den har utfärdats; 

-en hänvisning till de yrkesregler som gäller i Nederländerna och anvisningar om var och hur man kan få tillgång till dessa yrkesregler. 

Artikel 3 - Tillämplighet  

A. Genom att göra en beställning hos Astrodose bekräftar du att du är 18 år eller äldre. Du måste vara myndig för att köpa produkter och tjänster som erbjuds av vårt företag. Vi förbehåller oss rätten att vägra service, avbryta beställningar eller avsluta konton om vi har anledning att tro att beställningen har gjorts av någon under 18 år.

B. Dessa allmänna villkor gäller för alla erbjudanden från entreprenören och för alla distansavtal och beställningar mellan entreprenör och konsument. 

C. Innan distansavtalet ingås skall texten till dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten. Om detta inte är rimligt möjligt kommer det innan distansavtalet ingås att anges att villkoren kan granskas hos operatören och de kommer att skickas till konsumenten kostnadsfritt så snart som möjligt på konsumentens begäran. 

D. Om distansavtalet ingås på elektronisk väg får, i strid med föregående stycke och innan distansavtalet ingås, texten till dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten på elektronisk väg på ett sådant sätt att konsumenten lätt kan lagra den på ett varaktigt medium. Om detta inte är rimligt möjligt ska det, innan distansavtalet ingås, anges var de allmänna villkoren kan läsas elektroniskt och att de kommer att skickas elektroniskt eller på annat sätt kostnadsfritt på konsumentens begäran.

E. För det fall, utöver dessa allmänna villkor, även särskilda produkt- eller tjänstevillkor är tillämpliga, gäller andra och tredje styckena analogt och konsumenten kan alltid åberopa den tillämpliga bestämmelse som är mest förmånlig för honom i händelse av motstridiga allmänna villkor. 

F. Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor vid någon tidpunkt helt eller delvis är ogiltiga eller har upphävts, ska avtalet och dessa allmänna villkor i övrigt fortsätta att gälla och bestämmelsen i fråga ska ersättas med en bestämmelse som så nära som möjligt motsvarar innebörden av den ursprungliga bestämmelsen i samråd med parterna. 

G. Situationer som inte regleras i dessa allmänna villkor ska bedömas "i andan" av dessa allmänna villkor. 

H. Osäkerhet om tolkningen av eller innehållet i en eller flera bestämmelser i våra allmänna villkor ska tolkas "i enlighet med andemeningen" i dessa allmänna villkor. 

Artikel 4 - Erbjudandet  

A. Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller är föremål för villkor ska detta uttryckligen anges i erbjudandet. 

B. Erbjudandet är inte bindande. Företagaren har rätt att ändra och modifiera erbjudandet. 

C. Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna göra en korrekt bedömning av erbjudandet. Om företagaren använder bilder är dessa en sann representation av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Uppenbara misstag eller uppenbara fel i erbjudandet är inte bindande för företagaren. 

D. Alla bilder, specifikationer och uppgifter i erbjudandet är vägledande och kan inte ge upphov till ersättning eller upplösning av avtalet. 

E. Produktbilderna är en sann representation av de produkter som erbjuds. Entreprenören kan inte garantera att de färger som visas exakt motsvarar de verkliga färgerna på produkterna.  

F. Varje erbjudande innehåller sådan information att det är tydligt för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är knutna till att acceptera erbjudandet. Detta gäller särskilt följande: 

-priset inklusive skatter, men INTE leveranskostnader;

 • Eventuella fraktkostnader.
 • hur avtalet ska ingås och vilka åtgärder som krävs för detta; 
 • om ångerrätten är tillämplig eller inte; 
 • Metod för betalning, leverans och genomförande av avtalet; 
 • Tidsfristen för att acceptera erbjudandet, eller den period inom vilken företagaren garanterar priset; 
 • Om avtalet kommer att arkiveras efter det att det har ingåtts, och i så fall hur konsumenten kan ta del av detta; 
 • Det sätt på vilket konsumenten, innan avtalet ingås, kan kontrollera de uppgifter som han eller hon lämnat inom ramen för avtalet och, om så önskas, korrigera dem; 
 • alla andra språk på vilka avtalet kan ingås utöver engelska och nederländska; 
 • de uppförandekoder som näringsidkaren omfattas av och hur konsumenten kan ta del av dessa uppförandekoder på elektronisk väg, och 
 • Avståndskontraktets minimilängd vid en transaktion med långvarigt kontrakt.  

Artikel 5 - Avtalet  

A. Med förbehåll för bestämmelserna i punkt 4 ingås avtalet när konsumenten accepterar erbjudandet och uppfyller de fastställda villkoren. 

B. Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt ska näringsidkaren omedelbart bekräfta mottagandet av erbjudandet elektroniskt. Så länge som näringsidkaren inte har bekräftat mottagandet av detta godkännande får konsumenten häva avtalet. 

C. Om avtalet ingås elektroniskt ska företagaren vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkra den elektroniska överföringen av uppgifter och säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt vidtar företagaren lämpliga säkerhetsåtgärder. 

D. Företagaren kan - inom den rättsliga ramen - informera sig om huruvida konsumenten kan fullgöra sina betalningsskyldigheter samt om alla fakta och faktorer som är viktiga för ett ansvarsfullt ingående av distansavtalet. Om näringsidkaren på grundval av denna utredning har goda skäl att inte ingå avtalet har han rätt att med angivande av skäl vägra en beställning eller begäran eller att ställa särskilda villkor för genomförandet. 

E. Företagaren ska bifoga följande information till produkten eller tjänsten till konsumenten, skriftligen eller på ett sådant sätt att konsumenten kan lagra den på ett tillgängligt sätt på ett varaktigt medium: 

 • E-postadressen till det företagarföretag som konsumenten kan vända sig till med klagomål; 
 • de uppgifter som anges i artikel 4.C i dessa villkor, såvida inte näringsidkaren redan har lämnat dessa uppgifter till konsumenten innan avtalet ingicks; 
 • kraven för uppsägning av kontraktet om kontraktet har en löptid på mer än ett år eller är av obestämd längd.  
 • Vid en varaktig transaktion ska bestämmelsen i föregående punkt endast gälla för den första leveransen. 
 • Varje avtal ingås under förutsättning att de berörda produkterna är tillräckligt tillgängliga.   

Artikel 6 - Priset  

A. Under den giltighetstid som anges i erbjudandet får priserna på de produkter och/eller tjänster som erbjuds inte höjas, med undantag för prisändringar till följd av ändrade momssatser. 

B. I motsats till vad som sägs i föregående stycke får företagaren erbjuda produkter eller tjänster vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden och som företagaren inte har något inflytande över, med rörliga priser. Dessa fluktuationer och det faktum att alla angivna priser är riktpriser ska nämnas i erbjudandet.  

C. Prishöjningar inom tre månader efter det att avtalet har ingåtts är endast tillåtna om de är en följd av lagstadgade bestämmelser eller föreskrifter. 

D. Prishöjningar från och med tre månader efter det att avtalet har ingåtts är endast tillåtna om företagaren har föreskrivit detta och:  

 • de är resultatet av lagstadgade bestämmelser eller föreskrifter, eller 
 • konsumenten har rätt att säga upp avtalet från och med den dag då prishöjningen träder i kraft. 

E. De priser som anges i erbjudandet om produkter eller tjänster är inklusive moms. 

D. Alla priser gäller med förbehåll för tryckfel och tryckfel. Inget ansvar tas på sig för följderna av tryck- och sättningsfel. Vid tryck- och sättningsfel är företagaren inte skyldig att leverera produkten enligt det felaktiga priset.    

Artikel 7 - Överensstämmelse och garanti  

A. Entreprenören garanterar att produkterna och/eller tjänsterna uppfyller avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, de rimliga kraven på tillförlitlighet och/eller användbarhet och datumet för avtalets ingående befintliga rättsliga bestämmelser och/eller myndighetsföreskrifter. Om det har avtalats garanterar företagaren också att produkten är lämplig för annan än normal användning.

B. En garanti som tillhandahålls av företagaren, tillverkaren eller importören påverkar inte de rättsliga rättigheter och krav som konsumenten enligt avtalet kan göra gällande mot företagaren. 

Artikel 8 - Leverans och genomförande 

A. Företagaren ska iaktta största möjliga omsorg vid mottagande och utförande av beställningar av produkter och vid bedömning av ansökningar om tillhandahållande av tjänster.

B. Leveransplatsen ska vara den adress som konsumenten har uppgett till företaget. 

C. Om leveransen försenas eller om en beställning inte kan utföras eller endast delvis kan utföras på grund av omständigheter som ligger utanför entreprenörens räckvidd har konsumenten ingen rätt till ersättning.  

D. Alla leveranstider är vägledande. Konsumenten kan inte dra några rättigheter av något av dessa villkor. Överskridande av ett villkor ger inte konsumenten rätt till ersättning.  

Artikel 9 - Klagomålsförfarandet  

A. Företagaren har ett klagomålsförfarande som är tillräckligt känt och hanterar klagomålet i enlighet med detta förfarande. 

B. Klagomål om avtalets genomförande ska lämnas in inom 7 dagar med en fullständig och tydlig beskrivning till företagaren, efter att konsumenten har upptäckt bristerna. 

C. Klagomål som lämnas in till företagaren skall besvaras inom 14 dagar från mottagandet. Om ett klagomål kräver en förutsebar längre handläggningstid ska företagaren svara inom 14 dagar med ett meddelande om mottagande och en uppgift om när konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar. 

D. Om entreprenören anser att klagomålet är välgrundat ska entreprenören efter eget gottfinnande antingen ersätta eller reparera de levererade produkterna kostnadsfritt.  

Artikel 10 - Tvister  

A. Avtal mellan företagaren och konsumenten som omfattas av dessa allmänna villkor regleras uteslutande av nederländsk lag. Även om konsumenten är bosatt utomlands. 

B. Wienkonventionen om avtal om internationella köp av varor är inte tillämplig.  

Artikel 11 - Kompletterande eller avvikande bestämmelser 

Tilläggsbestämmelser eller bestämmelser som avviker från dessa allmänna villkor får inte vara till nackdel för konsumenten och ska vara skriftliga eller på ett sådant sätt att de kan lagras av konsumenten på ett tillgängligt sätt på en varaktig databärare.

lätt betala med 💳 Mastercard, Visa, Amex, iDeal, GiroPay, EPS, Bancontact eller banköverföring

lätt betala med 💳 Mastercard, Visa, Amex och andra

sv_SESwedish