Voorwaarden

Artikel 1 - Definities  

Voor de toepassing van deze voorwaarden: 

Consument: de natuurlijke persoon (18 jaar of ouder) die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; 

Dag: kalenderdag; 

Duur transactieeen overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;  

Ondernemerde natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstandeen overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 

Techniek voor communicatie op afstand: betekent dat er een overeenkomst kan worden gesloten, zonder dat de consument en de ondernemer zich tegelijkertijd in dezelfde ruimte bevinden. 

Algemene voorwaardens: de onderhavige algemene voorwaarden van de ondernemer.  

Artikel 2 - Identiteit van de marktdeelnemer 

Astrodose 
Zakelijk adres:
Westerstraat 10
3016 DH Rotterdam
Nederland

E-mailadres: info@astrodose.eu

Wanneer de activiteit van de marktdeelnemer onderworpen is aan een relevant vergunningstelsel: de
gegevens betreffende de toezichthoudende autoriteit: 

Als de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent: 

-de beroepsvereniging of -organisatie waarvan hij lid is; 

-de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend; 

-een verwijzing naar de in Nederland geldende beroepsregels en instructies over waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn. 

Artikel 3 - Toepasselijkheid  

A. Door een bestelling te plaatsen bij Astrodose, bevestigt u dat u 18 jaar of ouder bent. Je moet meerderjarig zijn om producten en diensten van ons bedrijf te kunnen kopen. We behouden ons het recht voor om diensten te weigeren, bestellingen te annuleren of accounts te beëindigen als we redenen hebben om aan te nemen dat de bestelling is geplaatst door iemand die jonger is dan 18 jaar.

B. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument. 

C. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 

D. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

E. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 

F. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige van kracht en zal de betreffende bepaling worden vervangen door een bepaling die de strekking van het oorspronkelijke in onderling overleg zo dicht mogelijk benadert. 

G. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden geregeld zijn, dienen beoordeeld te worden 'naar de geest' van deze algemene voorwaarden. 

H. Onduidelijkheden over de interpretatie of inhoud van een of meerdere bepalingen van onze algemene voorwaarden dienen te worden geïnterpreteerd 'naar de geest' van deze algemene voorwaarden. 

Artikel 4 - Het aanbod  

A. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden wordt gedaan, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. 

B. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer heeft het recht het aanbod te wijzigen en aan te passen. 

C. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De omschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 

D. Alle afbeeldingen, specificaties en informatie in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

E. Productafbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de getoonde kleuren exact overeenkomen met de werkelijke kleuren van de producten.  

F. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de consument duidelijk is welke rechten en plichten aan de aanvaarding van het aanbod verbonden zijn. Dit betreft met name: 

-de prijs inclusief belastingen, maar NIET de leveringskosten;

 • eventuele verzendkosten
 • de wijze waarop de overeenkomst zal worden gesloten en welke maatregelen daarvoor nodig zijn; 
 • of het herroepingsrecht al dan niet van toepassing is; 
 • de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst; 
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert; 
 • of de overeenkomst na de sluiting ervan wordt gearchiveerd en zo ja, hoe deze door de consument kan worden geraadpleegd; 
 • de wijze waarop de consument, voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en desgewenst corrigeren; 
 • alle andere talen waarin, naast het Engels en het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; 
 • de gedragscodes waaraan de handelaar is onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes elektronisch kan raadplegen; en 
 • de minimumduur van de overeenkomst op afstand in het geval van een duurtransactie.  

Artikel 5 - De overeenkomst  

A. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de gestelde voorwaarden. 

B. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 

C. Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, treft de ondernemer passende beveiligingsmaatregelen. 

D. De ondernemer kan zich - binnen het wettelijk kader - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 

E. De ondernemer zal bij het product of de dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 

 • het e-mailadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; 
 • de in artikel 4 lid C van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst; 
 • de voorwaarden voor beëindiging van het contract indien het contract een looptijd heeft van meer dan een jaar of van onbepaalde duur is.  
 • In het geval van een duurzame transactie is het bepaalde in het vorige lid alleen van toepassing op de eerste levering. 
 • Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betrokken producten.   

Artikel 6 - De prijs  

A. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven. 

B. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.  

C. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan als deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 

D. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:  

 • ze zijn het resultaat van wettelijke voorschriften of bepalingen; of 
 • de consument heeft het recht de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 

E. De in het aanbod van producten of diensten vermelde prijzen zijn inclusief BTW. 

D. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. In geval van druk- en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product tegen de verkeerde prijs te leveren.    

Artikel 7 - Conformiteit en garantie  

A. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

B. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden. 

Artikel 8 - Levering en uitvoering 

A. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het ontvangen en uitvoeren van bestellingen van producten en bij het beoordelen van aanvragen voor het verlenen van diensten.

B. De plaats van levering is het adres dat de consument aan het bedrijf heeft opgegeven. 

C. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, door omstandigheden gelegen buiten de wil van de ondernemer, heeft de consument geen recht op schadevergoeding.  

D. Alle levertijden zijn indicatief. De consument kan aan geen enkele van deze voorwaarden rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.  

Artikel 9 - Klachtenprocedure  

A. De ondernemer heeft een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht volgens deze klachtenprocedure. 

B. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen na constatering van de gebreken door de consument volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. 

C. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

D. Indien een klacht door de ondernemer gegrond wordt bevonden, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.  

Artikel 10 - Geschillen  

A. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook als de consument in het buitenland woont. 

B. Het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van toepassing.  

Artikel 11 - Aanvullende of afwijkende bepalingen 

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

gemakkelijk betaal met 💳 MastercardVisa, Amex, iDeal, GiroPay, EPS, Bancontact of Bankoverschrijving

gemakkelijk betaal met 💳 MastercardVisa, Amex & anderen

nl_NLDutch