Tingimused

Artikkel 1 - Mõisted  

Käesolevate tingimuste kohaldamisel: 

Tarbija: füüsiline isik (18-aastane või vanem), kes ei tegutse kutse- või äritegevuses ja sõlmib ettevõtjaga kauglepingu; 

Päev: kalendripäev; 

Tehingu kestus: kaugleping, mis on seotud mitme toote ja/või teenusega, mille tarne- ja/või ostukohustus on jaotatud ajas;  

Ettevõtja: füüsiline või juriidiline isik, kes pakub tarbijatele tooteid ja/või teenuseid kaugmüügi teel;

Kaugleping: kokkulepe, mille kohaselt kasutatakse ettevõtja poolt toodete ja/või teenuste kaugmüügiks korraldatud süsteemi raames kuni lepingu sõlmimiseni (kaasa arvatud) ühe või mitme sidevahendi ainuõiguslikku kasutamist; 

Kaugside tehnika: vahendid, mida saab kasutada lepingu sõlmimiseks, ilma et tarbija ja ettevõtja viibiksid samal ajal samas ruumis. 

Üldtingimuseds: käesolevad ettevõtja üldtingimused.  

Artikkel 2 - Ettevõtja identiteet 

Astrodoos 
Ettevõtte aadress:
Westerstraat 10
3016 DH Rotterdam
Nederland

E-posti aadress: info@astrodose.eu

Kui ettevõtja tegevuse suhtes kohaldatakse asjakohast lubade andmise korda, siis on
andmed järelevalveasutuse kohta: 

Kui ettevõtja tegutseb reguleeritud kutsealal: 

-kutseühing või -organisatsioon, mille liige ta on; 

-kutsenimetus, koht ELis või Euroopa Majanduspiirkonnas, kus see on antud; 

-viide Madalmaades kehtivatele kutse-eeskirjadele ja juhised selle kohta, kus ja kuidas on võimalik tutvuda nende kutse-eeskirjadega. 

Artikkel 3 - Kohaldatavus  

A. Astrodose'ile tellimuse esitamisega kinnitate, et olete vähemalt 18-aastane. Te peate olema täisealine, et osta meie ettevõtte poolt pakutavaid tooteid ja teenuseid. Me jätame endale õiguse keelduda teenuse osutamisest, tühistada tellimusi või lõpetada kontod, kui meil on põhjust arvata, et tellimuse on teinud alla 18-aastane isik.

B. Neid üldtingimusi kohaldatakse iga ettevõtja pakkumise ning iga ettevõtja ja tarbija vahelise kauglepingu ja tellimuse suhtes. 

C. Enne kauglepingu sõlmimist tehakse tarbijale kättesaadavaks käesolevate tingimuste tekst. Kui see ei ole mõistlikult võimalik, märgitakse enne kauglepingu sõlmimist, et tingimustega saab tutvuda operaatori juures ja need saadetakse tarbijale tema nõudmisel võimalikult kiiresti tasuta. 

D. Kui kaugleping sõlmitakse elektrooniliselt, siis vastupidiselt eelmisele lõikele ja enne kauglepingu sõlmimist võib nende tingimuste teksti teha tarbijale elektrooniliselt kättesaadavaks sellisel viisil, et tarbija saab selle hõlpsasti püsivale andmekandjale salvestada. Kui see ei ole mõistlikult võimalik, märgitakse enne kauglepingu sõlmimist, kus üldtingimustega saab elektrooniliselt tutvuda ja et need saadetakse tarbija taotlusel elektrooniliselt või muul viisil tasuta.

E. Juhul kui lisaks käesolevatele üldtingimustele kohaldatakse ka konkreetseid toote- või teenusetingimusi, kohaldatakse teist ja kolmandat lõiku analoogia alusel ning tarbija võib alati tugineda talle kõige soodsama sätte kohaldamisele, kui üldtingimused on omavahel vastuolus. 

F. Kui üks või mitu käesolevate üldtingimuste sätet on mis tahes ajal täielikult või osaliselt kehtetu või tühistatud, jäävad leping ja käesolevad tingimused muidu jõusse ning kõnealune säte asendatakse vastastikusel kokkuleppel võimalikult lähedase sättega. 

G. Olukordi, mis ei ole käesolevates üldtingimustes reguleeritud, tuleks hinnata "käesolevate üldtingimuste vaimus". 

H. Ebaselgusi meie tingimuste ühe või mitme sätte tõlgendamise või sisu osas tuleks tõlgendada käesolevate üldtingimuste "vaimus". 

Artikkel 4 - Pakkumine  

A. Kui pakkumise kehtivusaeg on piiratud või see on seotud tingimustega, on see pakkumises selgelt märgitud. 

B. Pakkumine ei ole siduv. Ettevõtjal on õigus pakkumist muuta ja täiendada. 

C. Pakkumine sisaldab pakutavate toodete ja/või teenuste täielikku ja täpset kirjeldust. Kirjeldus on piisavalt üksikasjalik, et tarbija saaks pakkumist nõuetekohaselt hinnata. Kui ettevõtja kasutab pilte, siis on need pakutavate toodete ja/või teenuste tõepärane kujutis. Ilmselged vead või ilmselged eksimused pakkumises ei ole ettevõtjale siduvaks. 

D. Kõik pakkumises sisalduvad pildid, spetsifikatsioonid ja teave on soovituslikud ja ei saa anda alust hüvitiseks või lepingu lõpetamiseks. 

E. Tootepildid on pakutavate toodete tõepärane kujutis. Ettevõtja ei saa garanteerida, et näidatud värvid vastavad täpselt toodete tegelikele värvidele.  

F. Iga pakkumine sisaldab sellist teavet, et tarbijale oleks selge, millised õigused ja kohustused on seotud pakkumise vastuvõtmisega. See puudutab eelkõige järgmist: 

-hind koos maksudega, kuid mitte tarnekuludega;

 • kõik tekkinud saatmiskulud
 • kuidas leping sõlmitakse ja milliseid meetmeid on selleks vaja võtta; 
 • kas taganemisõigus kehtib või mitte; 
 • makseviis, lepingu üleandmine ja täitmine; 
 • pakkumuse vastuvõtmise tähtaeg või tähtaeg, mille jooksul ettevõtja tagab hinna; 
 • kas leping arhiveeritakse pärast selle sõlmimist ja kui jah, siis kuidas tarbija saab sellega tutvuda; 
 • viis, kuidas tarbija saab enne lepingu sõlmimist kontrollida tema poolt lepingu raames esitatud andmeid ja soovi korral neid parandada; 
 • mis tahes muud keeled, milles võib lepingu sõlmida lisaks inglise ja hollandi keelele; 
 • tegevusjuhendid, millele kaupleja allub, ja viis, kuidas tarbija saab nende tegevusjuhenditega elektrooniliselt tutvuda, ja 
 • kauglepingu minimaalne kestus kestvuslepingu puhul.  

Artikkel 5 - Leping  

A. Leping sõlmitakse, kui punktis 4 sätestatust ei tulene teisiti, siis, kui tarbija on pakkumise vastu võtnud ja järgib kehtestatud tingimusi. 

B. Kui tarbija on pakkumise elektrooniliselt vastu võtnud, kinnitab kaupleja viivitamata pakkumise vastuvõtmise kättesaamist elektrooniliselt. Kuni kaupleja ei ole selle vastuvõtu kättesaamist kinnitanud, võib tarbija lepingu üles öelda. 

C. Kui leping sõlmitakse elektrooniliselt, võtab ettevõtja asjakohased tehnilised ja korralduslikud meetmed elektroonilise andmeedastuse tagamiseks ja tagab turvalise veebikeskkonna. Kui tarbija saab elektrooniliselt maksta, võtab ettevõtja asjakohased turvameetmed. 

D. Ettevõtja saab - õiguslikus raamistikus - ise teada, kas tarbija suudab täita oma maksekohustusi, samuti kõiki neid asjaolusid ja tegureid, mis on olulised kauglepingu vastutustundlikuks sõlmimiseks. Kui ettevõtjal on selle uurimise põhjal mõjuvad põhjused lepingu sõlmimisest keeldumiseks, on tal õigus keelduda tellimuse või taotluse esitamisest, esitades põhjendused, või seada selle täitmisele eritingimusi. 

E. Ettevõtja lisab tarbijale koos toote või teenusega kirjalikult või sellisel viisil, et tarbija saaks seda püsival andmekandjal säilitada, järgmise teabe: 

 • ettevõtja asutuse e-posti aadress, kuhu tarbija saab kaebustega pöörduda; 
 • käesolevate tingimuste artikli 4 punktis C sisalduvad andmed, välja arvatud juhul, kui kaupleja on need andmed tarbijale juba enne lepingu sõlmimist esitanud; 
 • lepingu lõpetamise nõuded, kui lepingu kestus on pikem kui üks aasta või kui leping on tähtajatu.  
 • Püsitehingu puhul kohaldatakse eelmise lõike sätet ainult esimese tarne suhtes. 
 • Iga leping sõlmitakse tingimusel, et asjaomased tooted on piisavalt kättesaadavad.   

Artikkel 6 - Hind  

A. Pakkumises märgitud kehtivusaja jooksul ei tõsteta pakutavate toodete ja/või teenuste hindu, välja arvatud käibemaksumäära muutmisest tingitud hinnamuutused. 

B. Vastupidiselt eelmisele lõigule võib ettevõtja pakkuda muutuva hinnaga tooteid või teenuseid, mille hind sõltub finantsturu kõikumistest ja mida ettevõtja ei saa mõjutada. Need kõikumised ja asjaolu, et kõik loetletud hinnad on sihthinnad, on pakkumises märgitud.  

C. Hinnatõusud 3 kuu jooksul pärast lepingu sõlmimist on lubatud ainult juhul, kui need tulenevad seadusest või muudest sätetest. 

D. Hinnatõusud alates 3 kuud pärast lepingu sõlmimist on lubatud ainult juhul, kui ettevõtja on seda ette näinud ja:  

 • need tulenevad õigusaktidest või sätetest või 
 • tarbijal on õigus leping lõpetada alates hinnatõusu jõustumise päevast. 

E. Toodete või teenuste pakkumises nimetatud hinnad sisaldavad käibemaksu. 

D. Kõik hinnad võivad sisaldada trüki- ja trükivigu. Trüki- ja trükivigade tagajärgede eest ei võeta vastutust. Trüki- ja trükivigade korral ei ole ettevõtja kohustatud tarnima toodet vale hinna järgi.    

Artikkel 7 - Vastavus ja garantii  

A. Ettevõtja garanteerib, et tooted ja/või teenused vastavad lepingule, pakkumises esitatud spetsifikatsioonidele, usaldusväärsuse ja/või kasutatavuse mõistlikele nõuetele ning lepingu sõlmimise kuupäeval kehtivatele õigusnormidele ja/või valitsuse määrustele. Kui on kokku lepitud, tagab ettevõtja ka, et toode sobib muuks kui tavaliseks kasutamiseks.

B. Ettevõtja, tootja või importija antud garantii ei mõjuta seaduslikke õigusi ja nõudeid, mida tarbija võib lepingu alusel ettevõtja vastu esitada. 

Artikkel 8 - Kohaletoimetamine ja täitmine 

A. Ettevõtja rakendab toodete tellimuste vastuvõtmisel ja täitmisel ning teenuste osutamise taotluste hindamisel suurimat võimalikku hoolt.

B. Tarnekohaks on aadress, mille tarbija on ettevõttele andnud. 

C. Kui tarne hilineb või kui tellimust ei saa ettevõtjast sõltumatute asjaolude tõttu täita või täita ainult osaliselt, ei ole tarbijal õigust hüvitisele.  

D. Kõik tarneajad on soovituslikud. Tarbija ei saa neist tingimustest mingeid õigusi tuletada. Tähtaja ületamine ei anna tarbijale õigust hüvitisele.  

Artikkel 9 - Kaebuste menetlus  

A. Ettevõtjal on piisavalt avalikustatud kaebuste esitamise kord ja ta menetleb kaebust vastavalt sellele kaebuste esitamise korrale. 

B. Lepingu täitmist puudutavad pretensioonid tuleb esitada ettevõtjale 7 päeva jooksul täielikult ja selgelt kirjeldatud kujul pärast seda, kui tarbija on leidnud puudused. 

C. Ettevõtjale esitatud kaebustele vastatakse 14 päeva jooksul alates nende kättesaamise kuupäevast. Kui kaebus nõuab eeldatavalt pikemat menetlemisaega, vastab ettevõtja 14 päeva jooksul, edastades teate selle kättesaamise kohta ja märkides, millal tarbija võib oodata üksikasjalikumat vastust. 

D. Kui ettevõtja leiab, et kaebus on põhjendatud, vahetab või parandab ettevõtja tarnitud tooted oma äranägemise järgi tasuta välja.  

Artikkel 10 - Vaidlused  

A. Ettevõtja ja tarbija vahelistele lepingutele, mille suhtes kohaldatakse käesolevaid üldtingimusi, kohaldatakse eranditult Madalmaade õigust. Isegi kui tarbija elab välismaal. 

B. Kaupade rahvusvahelise müügilepingu Viini konventsiooni ei kohaldata.  

Artikkel 11 - Täiendavad või erinevad sätted 

Täiendavad või käesolevatest üldtingimustest kõrvalekalduvad sätted ei tohi olla tarbijale kahjulikud ja need tuleb kirjalikult või sellisel viisil kirja panna, et tarbija saaks neid püsival andmekandjal kättesaadaval viisil säilitada.

kergesti maksa 💳 Mastercardiga, Visa, Amex, iDeal, GiroPay, EPS, Bancontact või pangaülekanne.

kergesti maksa 💳 Mastercardiga, Visa, Amex ja teised

etEstonian