Ehdot ja edellytykset

1 artikla - Määritelmät  

Näissä ehdoissa tarkoitetaan: 

KuluttajaLuonnollinen henkilö (18 vuotta täyttänyt), joka ei harjoita ammattia tai liiketoimintaa ja joka tekee etäsopimuksen yrittäjän kanssa; 

Päivä: kalenteripäivä; 

Tapahtuman kesto: etäsopimus, joka koskee sarjaa tuotteita ja/tai palveluja, joiden toimitus- ja/tai ostovelvoite jakautuu ajallisesti;  

Yrittäjä: Luonnollinen tai oikeushenkilö, joka tarjoaa tuotteita ja/tai palveluja etämyyntinä kuluttajille;

Etäsopimus: Sopimus, jossa yrittäjän tuotteiden ja/tai palvelujen etämyyntiä varten järjestämän järjestelmän puitteissa, sopimuksen tekemiseen asti ja sen tekeminen mukaan lukien, käytetään yksinoikeudella yhtä tai useampaa etäviestintävälinettä; 

Etäviestintätekniikka: keinot, joita voidaan käyttää sopimuksen tekemiseen ilman, että kuluttaja ja yrittäjä ovat samanaikaisesti samassa huoneessa. 

Yleiset ehdots: yrittäjän nykyiset yleiset sopimusehdot.  

2 artikla - Taloudellisen toimijan henkilöllisyys 

Astrodose 
Yrityksen osoite:
Westerstraat 10
3016 DH Rotterdam
Nederland

Sähköpostiosoite: info@astrodose.eu

Jos talouden toimijan toimintaan sovelletaan asianmukaista lupajärjestelmää: a) jos talouden toimijan toiminta on luvanvaraista
valvontaviranomaista koskevat tiedot: 

Jos yrittäjä harjoittaa säänneltyä ammattia: 

-ammattiliitto tai -järjestö, jonka jäsen hän on; 

-ammattinimike, paikka EU:ssa tai Euroopan talousalueella, jossa se on myönnetty; 

-viittaus Alankomaissa sovellettaviin ammatillisiin sääntöihin ja ohjeet siitä, mistä ja miten nämä ammatilliset säännöt ovat saatavilla. 

3 artikla - Sovellettavuus  

A. Tekemällä tilauksen Astrodoselle vahvistat, että olet vähintään 18-vuotias. Sinun on oltava täysi-ikäinen voidaksesi ostaa yrityksemme tarjoamia tuotteita ja palveluita. Pidätämme oikeuden kieltäytyä palvelusta, peruuttaa tilauksia tai sulkea tilejä, jos meillä on syytä uskoa, että tilauksen on tehnyt alle 18-vuotias henkilö.

B. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin yrittäjän tarjouksiin sekä kaikkiin etäsopimuksiin ja tilauksiin yrittäjän ja kuluttajan välillä. 

C. Ennen etäsopimuksen tekemistä kuluttajan saataville asetetaan näiden ehtojen teksti. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, ennen etäsopimuksen tekemistä ilmoitetaan, että ehdot ovat nähtävillä toimijalla ja että ne lähetetään kuluttajalle maksutta mahdollisimman pian kuluttajan pyynnöstä. 

D. Jos etäsopimus tehdään sähköisesti, näiden ehtojen teksti voidaan edellisestä kohdasta poiketen ja ennen etäsopimuksen tekemistä asettaa kuluttajan saataville sähköisesti siten, että kuluttaja voi helposti tallentaa sen pysyvälle välineelle. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, ennen etäsopimuksen tekemistä ilmoitetaan, missä yleiset sopimusehdot ovat nähtävissä sähköisessä muodossa ja että ne lähetetään sähköisessä muodossa tai muutoin maksutta kuluttajan pyynnöstä.

E. Jos näiden yleisten ehtojen lisäksi sovelletaan erityisiä tuote- tai palvelukohtaisia ehtoja, toista ja kolmatta kohtaa sovelletaan analogisesti, ja kuluttaja voi aina vedota siihen sovellettavaan ehtoon, joka on hänelle edullisin, jos yleiset ehdot ovat ristiriidassa keskenään. 

F. Jos yksi tai useampi näiden yleisten sopimusehtojen määräys on milloin tahansa kokonaan tai osittain mitätön tai mitätöity, sopimus ja nämä ehdot pysyvät muilta osin voimassa ja kyseinen määräys korvataan määräyksellä, joka vastaa mahdollisimman hyvin alkuperäisen määräyksen tarkoitusta keskinäisessä neuvottelussa. 

G. Tilanteet, joita ei ole säännelty näissä yleisissä ehdoissa, on arvioitava näiden yleisten ehtojen hengen mukaisesti. 

H. Epäselvyyksiä yhden tai useamman ehtojemme määräyksen tulkinnasta tai sisällöstä on tulkittava näiden yleisten ehtojen hengen mukaisesti. 

4 artikla - Tarjous  

A. Jos tarjouksen voimassaoloaika on rajoitettu tai siihen liittyy ehtoja, tämä mainitaan nimenomaisesti tarjouksessa. 

B. Tarjous ei ole sitova. Yrittäjällä on oikeus muuttaa ja muokata tarjousta. 

C. Tarjous sisältää täydellisen ja tarkan kuvauksen tarjotuista tuotteista ja/tai palveluista. Kuvaus on riittävän yksityiskohtainen, jotta kuluttaja voi arvioida tarjouksen asianmukaisesti. Jos yrittäjä käyttää kuvia, ne ovat totuudenmukainen esitys tarjotuista tuotteista ja/tai palveluista. Tarjouksessa olevat ilmeiset virheet tai ilmeiset puutteet eivät sido yrittäjää. 

D. Kaikki tarjoukseen sisältyvät kuvat, tekniset tiedot ja tiedot ovat suuntaa-antavia, eivätkä ne voi johtaa korvaukseen tai sopimuksen purkamiseen. 

E. Tuotekuvat ovat todellinen esitys tarjotuista tuotteista. Yrittäjä ei voi taata, että kuvatut värit vastaavat täsmälleen tuotteiden todellisia värejä.  

F. Jokainen tarjous sisältää sellaiset tiedot, että kuluttajalle on selvää, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia tarjouksen hyväksymiseen liittyy. Tämä koskee erityisesti 

-hinta sisältäen verot, mutta EI toimituskuluja;

 • mahdolliset toimituskulut
 • tapa, jolla sopimus tehdään, ja sitä varten tarvittavat toimet; 
 • sovelletaanko peruuttamisoikeutta vai ei; 
 • maksutapa, toimitustapa ja sopimuksen täytäntöönpano; 
 • tarjouksen hyväksymiselle asetettu määräaika tai määräaika, jonka kuluessa yrittäjä takaa hinnan; 
 • arkistoidaanko sopimus sen tekemisen jälkeen ja jos arkistoidaan, miten kuluttaja voi tutustua siihen; 
 • tapa, jolla kuluttaja voi ennen sopimuksen tekemistä tarkistaa sopimuksen puitteissa antamansa tiedot ja halutessaan korjata ne; 
 • kaikki muut kielet, joilla sopimus voidaan tehdä englannin ja hollannin lisäksi; 
 • käytännesäännöt, joita elinkeinonharjoittaja noudattaa, ja tapa, jolla kuluttaja voi tutustua näihin käytännesääntöihin sähköisesti; ja 
 • etäsopimuksen vähimmäiskesto, kun kyseessä on kestotapahtuma.  

5 artikla - Sopimus  

A. Jollei 4 kohdan määräyksistä muuta johdu, sopimus syntyy, kun kuluttaja hyväksyy tarjouksen ja noudattaa asetettuja ehtoja. 

B. Jos kuluttaja on hyväksynyt tarjouksen sähköisesti, elinkeinonharjoittaja vahvistaa välittömästi tarjouksen hyväksymisen vastaanottamisen sähköisesti. Niin kauan kuin elinkeinonharjoittaja ei ole vahvistanut hyväksynnän vastaanottamista, kuluttaja voi purkaa sopimuksen. 

C. Jos sopimus tehdään sähköisesti, yrittäjä toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet tietojen sähköisen siirron turvaamiseksi ja varmistaa turvallisen verkkoympäristön. Jos kuluttaja voi maksaa sähköisesti, yrittäjä toteuttaa asianmukaiset turvatoimet. 

D. Elinkeinonharjoittaja voi - oikeudellisten puitteiden puitteissa - selvittää, pystyykö kuluttaja täyttämään maksuvelvoitteensa, sekä kaikki ne seikat ja tekijät, jotka ovat tärkeitä etäsopimuksen vastuullisen tekemisen kannalta. Jos elinkeinonharjoittajalla on tämän selvityksen perusteella perusteltu syy olla tekemättä sopimusta, hänellä on oikeus kieltäytyä tilauksesta tai pyynnöstä perusteluineen tai liittää sen toteuttamiseen erityisehtoja. 

E. Yrittäjä liittää seuraavat tiedot kuluttajalle tarjottavan tuotteen tai palvelun mukana kirjallisesti tai siten, että kuluttaja voi tallentaa ne helposti saatavilla olevalla pysyvällä tietovälineellä: 

 • yrittäjän toimipaikan sähköpostiosoite, johon kuluttaja voi tehdä valituksia; 
 • näiden ehtojen 4 artiklan C kohdassa mainitut tiedot, ellei elinkeinonharjoittaja ole jo toimittanut kuluttajalle näitä tietoja ennen sopimuksen tekemistä; 
 • sopimuksen irtisanomista koskevat vaatimukset, jos sopimuksen kesto on yli vuosi tai se on toistaiseksi voimassa oleva.  
 • Kun kyseessä on pysyvä kauppa, edellisen kohdan määräystä sovelletaan vain ensimmäiseen toimitukseen. 
 • Kukin sopimus tehdään sillä ehdolla, että kyseisiä tuotteita on riittävästi saatavilla.   

6 artikla - Hinta  

A. Tarjouksen voimassaoloaikana tarjottujen tuotteiden ja/tai palvelujen hintoja ei koroteta, lukuun ottamatta arvonlisäverokannan muutoksista johtuvia hinnanmuutoksia. 

B. Edellisestä kohdasta poiketen yrittäjä voi tarjota tuotteita tai palveluja, joiden hinnat vaihtelevat rahoitusmarkkinoilla ja joihin yrittäjä ei voi vaikuttaa, vaihtuvin hinnoin. Nämä vaihtelut ja se, että mahdolliset listatut hinnat ovat tavoitehintoja, mainitaan tarjouksessa.  

C. Hinnankorotukset kolmen kuukauden kuluessa sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos ne johtuvat lakisääteisistä määräyksistä tai säännöksistä. 

D. Hinnankorotukset 3 kuukauden kuluttua sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos yrittäjä on sopinut tästä ja:  

 • ne johtuvat lakisääteisistä määräyksistä tai säännöksistä; tai 
 • kuluttajalla on oikeus irtisanoa sopimus siitä päivästä alkaen, jona hinnankorotus tulee voimaan. 

E. Tuotteiden tai palvelujen tarjouksessa mainitut hinnat sisältävät arvonlisäveron. 

D. Kaikkiin hintoihin voi sisältyä paino- ja kirjoitusvirheitä. Paino- ja painovirheiden seurauksista ei oteta vastuuta. Paino- ja painovirheiden tapauksessa yrittäjä ei ole velvollinen toimittamaan tuotetta väärän hinnan mukaisesti.    

7 artikla - Vaatimustenmukaisuus ja takuu  

A. Yrittäjä takaa, että tuotteet ja/tai palvelut täyttävät sopimuksen, tarjouksessa mainitut eritelmät, kohtuulliset luotettavuus- ja/tai käytettävyysvaatimukset sekä sopimuksen tekopäivänä voimassa olevat oikeudelliset säännökset ja/tai viranomaismääräykset. Jos näin on sovittu, yrittäjä takaa myös, että tuote soveltuu muuhun kuin tavanomaiseen käyttöön.

B. Yrittäjän, valmistajan tai maahantuojan antama takuu ei vaikuta niihin laillisiin oikeuksiin ja vaatimuksiin, joita kuluttaja voi sopimuksen perusteella esittää yrittäjää vastaan. 

8 artikla - Toimitus ja täytäntöönpano 

A. Yrittäjä noudattaa mahdollisimman suurta huolellisuutta ottaessaan vastaan ja toteuttaessaan tuotetilauksia ja arvioidessaan palvelujen tarjoamista koskevia hakemuksia.

B. Toimituspaikka on se osoite, jonka kuluttaja on antanut yritykselle. 

C. Jos toimitus viivästyy tai jos tilausta ei voida toteuttaa tai se voidaan toteuttaa vain osittain yrittäjästä riippumattomista syistä, kuluttajalla ei ole oikeutta korvaukseen.  

D. Kaikki toimitusajat ovat ohjeellisia. Kuluttaja ei voi johtaa mitään oikeuksia mistään näistä ehdoista. Määräajan ylittäminen ei oikeuta kuluttajaa vahingonkorvaukseen.  

9 artikla - Valitusmenettely  

A. Yrittäjällä on riittävästi julkistettu valitusmenettely ja se käsittelee valituksen tämän valitusmenettelyn mukaisesti. 

B. Sopimuksen toteuttamista koskevat valitukset on esitettävä 7 päivän kuluessa, kun kuluttaja on havainnut puutteet, yrittäjälle täydellisesti ja selkeästi kuvattuna. 

C. Yrittäjälle tehtyihin valituksiin vastataan 14 päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta. Jos valituksen käsittely kestää ennakoitavasti pidempään, yrittäjä vastaa 14 päivän kuluessa lähettämällä viestin vastaanottamisesta ja ilmoittamalla, milloin kuluttaja voi odottaa yksityiskohtaisempaa vastausta. 

D. Jos yrittäjä toteaa valituksen perustelluksi, yrittäjä harkintansa mukaan joko vaihtaa tai korjaa toimitetut tuotteet maksutta.  

10 artikla - Riidat  

A. Yrittäjän ja kuluttajan välisiin sopimuksiin, joihin sovelletaan näitä yleisiä sopimusehtoja, sovelletaan yksinomaan Alankomaiden lakia. Vaikka kuluttaja asuisi ulkomailla. 

B. Tavaroiden kansainvälistä kauppaa koskevia sopimuksia koskevaa Wienin yleissopimusta ei sovelleta.  

11 artikla - Lisä- tai poikkeavat säännökset 

Näistä yleisistä sopimusehdoista poikkeavat lisä- tai muut määräykset eivät saa olla kuluttajan vahingoksi, ja ne on kirjattava kirjallisesti tai siten, että kuluttaja voi säilyttää ne saatavillaan olevalla pysyvällä tietovälineellä.

helposti maksa 💳 Mastercardilla, Visa, Amex, iDeal, GiroPay, EPS, Bancontact tai pankkisiirto.

helposti maksa 💳 Mastercardilla, Visa, Amex ja muut

fiFinnish