Feltételek és feltételek

1. cikk - Fogalommeghatározások  

A jelen feltételek alkalmazásában: 

Fogyasztó: az a természetes személy (18 éves vagy idősebb), aki nem szakma vagy vállalkozás gyakorlása során jár el, és távollevők között szerződést köt a vállalkozóval; 

Nap: naptári nap; 

Tranzakció időtartama: termékek és/vagy szolgáltatások sorozatára vonatkozó távollevők között kötött szerződés, amelynek szállítási és/vagy vásárlási kötelezettsége időben eloszlik;  

Vállalkozó: az a természetes vagy jogi személy, aki termékeket és/vagy szolgáltatásokat kínál a fogyasztóknak távolról;

Távollevők közötti szerződés: olyan megállapodás, amelynek keretében a vállalkozó által a termékek és/vagy szolgáltatások távértékesítésére szervezett rendszer keretében, a szerződés megkötéséig bezárólag, egy vagy több távközlési eszköz kizárólagos használatára kerül sor; 

Távközlő technika: olyan eszközök, amelyekkel anélkül lehet megállapodást kötni, hogy a fogyasztó és a vállalkozó egyidejűleg egy helyiségben tartózkodna. 

Általános feltételeks: a vállalkozó jelen általános szerződési feltételei.  

cikk - A gazdasági szereplő személyazonossága 

Astrodose 
Üzleti cím:
Westerstraat 10
3016 DH Rotterdam
Nederland

E-mail cím: info@astrodose.eu

Amennyiben a gazdasági szereplő tevékenysége vonatkozó engedélyezési rendszer hatálya alá tartozik: a
a felügyeleti hatóságra vonatkozó adatok: 

Ha a vállalkozó szabályozott szakmát gyakorol: 

-a szakmai szövetség vagy szervezet, amelynek tagja; 

-a szakmai cím, az EU-n vagy az Európai Gazdasági Térségen belüli hely, ahol a címet elnyerték; 

-hivatkozás a Hollandiában alkalmazandó szakmai szabályokra, valamint útmutatás arra vonatkozóan, hogy hol és hogyan lehet hozzáférni ezekhez a szakmai szabályokhoz. 

cikk - Alkalmazhatóság  

A. Az Astrodose megrendelésével Ön megerősíti, hogy betöltötte a 18. életévét. Cégünk által kínált termékek és szolgáltatások megvásárlásához nagykorúnak kell lennie. Fenntartjuk a jogot a szolgáltatás megtagadására, a megrendelések törlésére vagy a fiókok megszüntetésére, ha okunk van feltételezni, hogy a megrendelést 18 év alatti személy adta le.

B. Ezek az általános szerződési feltételek a vállalkozó minden ajánlatára, valamint a vállalkozó és a fogyasztó közötti minden távollevők közötti szerződésre és megrendelésre vonatkoznak. 

C. A távollevők között kötött szerződés megkötése előtt a fogyasztó rendelkezésére bocsátják a jelen általános szerződési feltételek szövegét. Ha ez ésszerűen nem lehetséges, a távollevők között kötött szerződés megkötése előtt jelezni kell, hogy a szerződési feltételek a gazdasági szereplőnél megtekinthetők, és azokat a fogyasztó kérésére a lehető leghamarabb ingyenesen megküldik a fogyasztónak. 

D. Ha a távollevők között kötött szerződés elektronikus úton jön létre, akkor az előző bekezdéstől eltérően és a távollevők között kötött szerződés megkötése előtt a jelen feltételek szövege elektronikus úton a fogyasztó rendelkezésére bocsátható oly módon, hogy a fogyasztó könnyen tárolhassa azt tartós adathordozón. Ha ez ésszerűen nem lehetséges, a távollevők között kötött szerződés megkötése előtt fel kell tüntetni, hogy az általános szerződési feltételek hol tekinthetők meg elektronikusan, és hogy a fogyasztó kérésére elektronikusan vagy más módon díjmentesen megküldik azokat.

E. Abban az esetben, ha a jelen általános szerződési feltételek mellett speciális termék- vagy szolgáltatási feltételek is alkalmazandók, a második és harmadik bekezdés analógia útján alkalmazandó, és a fogyasztó az általános szerződési feltételek ellentmondása esetén mindig a számára legkedvezőbb alkalmazandó rendelkezést hívhatja fel. 

F. Ha a jelen általános szerződési feltételek egy vagy több rendelkezése bármikor részben vagy egészben semmis vagy semmisnek minősül, a megállapodás és a jelen általános szerződési feltételek egyébként hatályban maradnak, és a kérdéses rendelkezés helyébe olyan rendelkezés lép, amely a kölcsönös konzultáció során a lehető legjobban megközelíti az eredeti célját. 

G. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott helyzeteket a jelen általános szerződési feltételek "szellemében" kell értékelni. 

H. Az általános szerződési feltételeink egy vagy több rendelkezésének értelmezésével vagy tartalmával kapcsolatos bizonytalanságokat a jelen általános szerződési feltételek "szellemében" kell értelmezni. 

cikk - Az ajánlat  

A. Ha egy ajánlat érvényességi ideje korlátozott vagy feltételekhez van kötve, ezt az ajánlatban kifejezetten fel kell tüntetni. 

B. Az ajánlat nem kötelező érvényű. A vállalkozó jogosult az ajánlat módosítására és kiegészítésére. 

C. Az ajánlat tartalmazza a kínált termékek és/vagy szolgáltatások teljes és pontos leírását. A leírás kellően részletes ahhoz, hogy a fogyasztó megfelelően értékelni tudja az ajánlatot. Amennyiben a vállalkozó képeket használ, azok a kínált termékeket és/vagy szolgáltatásokat hűen ábrázolják. Az ajánlatban található nyilvánvaló hibák vagy nyilvánvaló tévedések nem kötik a vállalkozót. 

D. Az ajánlatban szereplő valamennyi kép, leírás és információ tájékoztató jellegű, és nem adhat okot kártérítésre vagy a szerződés felbontására. 

E. A termékképek a kínált termékeket hűen ábrázolják. A vállalkozó nem tudja garantálni, hogy a feltüntetett színek pontosan megfelelnek a termékek valódi színeinek.  

F. Minden ajánlat olyan információkat tartalmaz, amelyekből a fogyasztó számára egyértelmű, hogy az ajánlat elfogadásához milyen jogok és kötelezettségek kapcsolódnak. Ez különösen a következőkre vonatkozik: 

-az ár az adókat tartalmazza, de a szállítási díjakat NEM;

 • a felmerülő szállítási költségek
 • a megállapodás megkötésének módja és az ehhez szükséges intézkedések; 
 • hogy az elállási jog érvényesül-e vagy sem; 
 • a fizetés, a kézbesítés és a megállapodás végrehajtásának módja; 
 • az ajánlat elfogadásának határideje, vagy az az időszak, amelyen belül a vállalkozó garantálja az árat; 
 • a szerződés megkötése után archiválják-e a szerződést, és ha igen, a fogyasztó hogyan tekintheti meg azt; 
 • az a mód, ahogyan a fogyasztó a szerződés megkötése előtt ellenőrizheti az általa a szerződés keretében megadott adatokat, és ha kívánja, helyesbítheti azokat; 
 • bármely más nyelv, amelyen az angol és holland mellett a megállapodás megköthető; 
 • a kereskedőre vonatkozó magatartási kódexek, valamint az a mód, ahogyan a fogyasztó ezeket a magatartási kódexeket elektronikus úton megtekintheti; és 
 • a távollevők közötti szerződés minimális időtartama tartós ügylet esetén.  

5. cikk - A megállapodás  

A. A szerződés a (4) bekezdés rendelkezéseire is figyelemmel akkor jön létre, amikor a fogyasztó elfogadja az ajánlatot és teljesíti a meghatározott feltételeket. 

B. Ha a fogyasztó elektronikus úton fogadta el az ajánlatot, a kereskedő haladéktalanul elektronikus úton visszaigazolja az ajánlat elfogadásának kézhezvételét. Amíg a kereskedő nem erősíti meg az elfogadás kézhezvételét, a fogyasztó felbonthatja a szerződést. 

C. Ha a szerződés elektronikus úton jön létre, a vállalkozó megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket tesz az elektronikus adattovábbítás biztonsága érdekében, és biztonságos webes környezetet biztosít. Ha a fogyasztó elektronikus úton fizethet, a vállalkozó megfelelő biztonsági intézkedéseket tesz. 

D. A vállalkozó - a jogszabályi keretek között - tájékozódhat arról, hogy a fogyasztó teljesíteni tudja-e fizetési kötelezettségeit, valamint mindazon tényekről és tényezőkről, amelyek a távollevők között kötött szerződés felelős megkötése szempontjából fontosak. Ha e vizsgálat alapján a vállalkozónak alapos oka van arra, hogy ne kösse meg a szerződést, akkor jogosult a megrendelést vagy kérést az indokok megjelölésével visszautasítani, vagy a teljesítést különleges feltételekhez kötni. 

E. A Vállalkozó a termékkel vagy szolgáltatással együtt írásban vagy olyan módon, hogy a Fogyasztó azt hozzáférhető módon, tartós adathordozón tárolhassa, a Fogyasztó rendelkezésére bocsátja a következő információkat: 

 • a vállalkozó telephelyének e-mail címe, ahová a fogyasztó panaszával fordulhat; 
 • a jelen általános szerződési feltételek 4. cikkének C. pontjában szereplő adatok, kivéve, ha a kereskedő ezeket az adatokat a szerződés megkötése előtt már megadta a fogyasztónak; 
 • a szerződés felmondásának követelményei, ha a szerződés időtartama meghaladja az egy évet, vagy határozatlan időre szól.  
 • Tartós ügylet esetén az előző bekezdés rendelkezése csak az első szállításra vonatkozik. 
 • Minden egyes megállapodás megkötésére az érintett termékek megfelelő rendelkezésre állásának felfüggesztő feltételei mellett kerül sor.   

6. cikk - Az ár  

A. Az ajánlatban megadott érvényességi idő alatt a kínált termékek és/vagy szolgáltatások árai nem emelkednek, kivéve az ÁFA-kulcsok változásából eredő árváltoztatásokat. 

B. Az előző bekezdéssel ellentétben a vállalkozó kínálhat olyan termékeket vagy szolgáltatásokat, amelyek ára a pénzpiaci ingadozásoknak van kitéve, és amelyekre a vállalkozónak nincs befolyása, változó árakkal. Ezeket az ingadozásokat és azt a tényt, hogy a felsorolt árak célárak, az ajánlatban meg kell említeni.  

C. A szerződés megkötését követő 3 hónapon belüli áremelés csak akkor megengedett, ha az jogszabályi előírások vagy rendelkezések következménye. 

D. A szerződés megkötését követő 3 hónap elteltével az áremelés csak akkor megengedett, ha a vállalkozó ezt kikötötte, és:  

 • azok törvényi előírások vagy rendelkezések eredménye; vagy 
 • a fogyasztónak joga van felmondani a szerződést attól a naptól kezdve, amikor az áremelés hatályba lép. 

E. A termék- és szolgáltatási ajánlatban szereplő árak az ÁFA-t tartalmazzák. 

D. Minden ár a nyomdai és tipográfiai hibák függvénye. A nyomdai és gépelési hibák következményeiért felelősséget nem vállalunk. Nyomdai és gépelési hiba esetén a vállalkozó nem köteles a terméket a téves árnak megfelelően szállítani.    

7. cikk - Megfelelőség és jótállás  

A. A vállalkozó garantálja, hogy a termékek és / vagy szolgáltatások megfelelnek a megállapodásnak, az ajánlatban megadott specifikációknak, a megbízhatóság és / vagy a használhatóság ésszerű követelményeinek, valamint a szerződés megkötésének időpontjában hatályos jogszabályi rendelkezéseknek és / vagy kormányzati előírásoknak. Megállapodás esetén a vállalkozó garantálja azt is, hogy a termék a szokásos használaton kívüli használatra is alkalmas.

B. A vállalkozó, a gyártó vagy az importőr által nyújtott garancia nem érinti azokat a törvényes jogokat és követeléseket, amelyeket a fogyasztó a szerződés alapján a vállalkozóval szemben érvényesíthet. 

8. cikk - Szállítás és végrehajtás 

A. A vállalkozó a lehető legnagyobb gondossággal fogadja és teljesíti a termékmegrendeléseket, valamint a szolgáltatások nyújtására vonatkozó kérelmek elbírálását.

B. A szállítás helye az a cím, amelyet a fogyasztó a vállalkozásnak megadott. 

C. Ha a szállítás késik, vagy ha egy megrendelés a vállalkozókon kívül álló körülmények miatt nem vagy csak részben teljesíthető, a fogyasztó nem jogosult kártérítésre.  

D. Minden szállítási idő tájékoztató jellegű. A fogyasztó semmilyen jogot nem származtathat e feltételekből. A határidő túllépése nem jogosítja fel a fogyasztót kártérítésre.  

9. cikk - Panaszolási eljárás  

A. A vállalkozó rendelkezik kellően nyilvánosságra hozott panaszeljárással, és a panaszt e panaszeljárással összhangban kezeli. 

B. A szerződés végrehajtásával kapcsolatos panaszokat 7 napon belül teljes körűen és világosan leírva kell benyújtani a vállalkozónak, miután a fogyasztó megállapította a hibákat. 

C. A vállalkozóhoz benyújtott panaszokat a beérkezéstől számított 14 napon belül megválaszolják. Ha a panasz előreláthatóan hosszabb feldolgozási időt igényel, a vállalkozó a 14 napos határidőn belül válaszol, az átvételről szóló üzenettel és annak megjelölésével, hogy a fogyasztó mikor számíthat részletesebb válaszra. 

D. Ha a vállalkozó a reklamációt megalapozottnak találja, a vállalkozó saját belátása szerint ingyenesen kicseréli vagy kijavítja a leszállított termékeket.  

10. cikk - Jogviták  

A. A vállalkozó és a fogyasztó közötti megállapodásokra, amelyekre a jelen általános szerződési feltételek vonatkoznak, kizárólag a holland jog az irányadó. Még akkor is, ha a fogyasztó külföldön rendelkezik lakóhellyel. 

B. Az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló bécsi egyezmény nem alkalmazandó.  

cikk - Kiegészítő vagy eltérő rendelkezések 

Az általános szerződési feltételektől eltérő kiegészítő rendelkezések vagy rendelkezések nem lehetnek a fogyasztó hátrányára, és azokat írásban vagy olyan módon kell rögzíteni, hogy a fogyasztó számára hozzáférhető módon, tartós adathordozón tárolhatók legyenek.

könnyen fizetés 💳 Mastercarddal, Visa, Amex, iDeal, GiroPay, EPS, Bancontact vagy banki átutalás

könnyen fizetés 💳 Mastercarddal, Visa, Amex és mások

hu_HUHungarian