Zasady i warunki

Artykuł 1 - Definicje  

Dla celów niniejszych warunków: 

Konsumentosoba fizyczna (w wieku 18 lat lub starsza), która nie wykonuje zawodu ani nie prowadzi działalności gospodarczej i zawiera z przedsiębiorcą umowę na odległość; 

Dzień: dzień kalendarzowy; 

Czas trwania transakcji: umowa zawierana na odległość dotycząca szeregu produktów i/lub usług, której obowiązek dostawy i/lub zakupu jest rozłożony w czasie;  

Przedsiębiorca: osoba fizyczna lub prawna, która oferuje produkty i/lub usługi na odległość dla konsumentów;

Umowa na odległość: umowa, na mocy której, w ramach zorganizowanego przez przedsiębiorcę systemu sprzedaży produktów i/lub usług na odległość, do momentu zawarcia umowy włącznie, korzysta się wyłącznie z jednego lub więcej środków porozumiewania się na odległość; 

Technika komunikacji na odległość: oznacza, że może być użyty do zawarcia umowy, bez konieczności przebywania konsumenta i przedsiębiorcy w tym samym pomieszczeniu w tym samym czasie. 

Ogólne zasady i warunkis: niniejsze Ogólne Warunki Handlowe przedsiębiorcy.  

Artykuł 2 - Tożsamość podmiotu gospodarczego 

Astrodoza 
Adres biznesowy:
Westerstraat 10
3016 DH Rotterdam
Nederland

Adres e-mail: info@astrodose.eu

W przypadku gdy działalność podmiotu gospodarczego podlega odpowiedniemu systemowi zezwoleń: a) W przypadku gdy działalność podmiotu gospodarczego jest objęta odpowiednim systemem zezwoleń
dane dotyczące organu nadzorczego: 

Jeżeli przedsiębiorca wykonuje zawód regulowany: 

- stowarzyszenie zawodowe lub organizacja, której jest członkiem; 

- tytuł zawodowy, miejsce w UE lub w Europejskim Obszarze Gospodarczym, w którym został przyznany; 

-odniesienie do przepisów dotyczących wykonywania zawodu obowiązujących w Niderlandach oraz wskazówki dotyczące tego, gdzie i w jaki sposób można uzyskać dostęp do tych przepisów. 

Artykuł 3 - Zastosowanie  

A. Składając zamówienie w Astrodose, użytkownik potwierdza, że ukończył 18 lat. Użytkownik musi być pełnoletni, aby móc kupować produkty i usługi oferowane przez naszą firmę. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług, anulowania zamówień lub zamknięcia kont, jeśli mamy powody, by sądzić, że zamówienie zostało złożone przez osobę poniżej 18 roku życia.

B. Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do każdej oferty przedsiębiorcy oraz do każdej umowy zawieranej na odległość i zamówień między przedsiębiorcą a konsumentem. 

C. Przed zawarciem umowy na odległość tekst niniejszego regulaminu zostanie udostępniony konsumentowi. Jeśli nie jest to racjonalnie możliwe, przed zawarciem umowy na odległość zostanie wskazane, że regulamin można sprawdzić u operatora i zostanie on przesłany konsumentowi bezpłatnie tak szybko, jak to możliwe, na żądanie konsumenta. 

D. Jeżeli umowa zawierana na odległość jest zawierana drogą elektroniczną, wówczas, w przeciwieństwie do poprzedniego ustępu i przed zawarciem umowy na odległość, tekst niniejszych warunków może zostać udostępniony konsumentowi drogą elektroniczną w taki sposób, aby konsument mógł go łatwo przechowywać na trwałym nośniku. Jeżeli nie jest to racjonalnie możliwe, przed zawarciem umowy na odległość zostanie wskazane, gdzie można zapoznać się z ogólnymi warunkami w formie elektronicznej oraz że zostaną one przesłane drogą elektroniczną lub w inny sposób bezpłatnie na żądanie konsumenta.

E. W przypadku, gdy oprócz niniejszych ogólnych warunków mają również zastosowanie szczególne warunki dotyczące produktu lub usługi, akapity drugi i trzeci mają zastosowanie przez analogię, a konsument może zawsze powołać się na obowiązujące postanowienie, które jest dla niego najbardziej korzystne w przypadku sprzecznych ogólnych warunków. 

F. Jeśli jedno lub więcej postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych jest w dowolnym momencie całkowicie lub częściowo nieważne lub unieważnione, umowa i niniejsze Warunki Handlowe pozostają w mocy, a przedmiotowe postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, które jest jak najbardziej zbliżone do pierwotnego w drodze wzajemnych konsultacji. 

G. Sytuacje nieuregulowane w niniejszych ogólnych warunkach powinny być oceniane "w duchu" niniejszych ogólnych warunków. 

H. Niejasności dotyczące interpretacji lub treści jednego lub więcej postanowień naszych warunków powinny być interpretowane "w duchu" niniejszych ogólnych warunków. 

Artykuł 4 - Oferta  

A. Jeżeli oferta ma ograniczony okres ważności lub jest uzależniona od spełnienia określonych warunków, zostanie to wyraźnie zaznaczone w ofercie. 

B. Oferta jest niewiążąca. Przedsiębiorca jest uprawniony do zmiany i modyfikacji oferty. 

C. Oferta zawiera kompletny i dokładny opis oferowanych produktów i/lub usług. Opis jest na tyle szczegółowy, że umożliwia konsumentowi dokonanie właściwej oceny oferty. Jeżeli przedsiębiorca korzysta ze zdjęć, są one prawdziwym przedstawieniem oferowanych produktów i/lub usług. Oczywiste błędy lub oczywiste pomyłki w ofercie nie wiążą przedsiębiorcy. 

D. Wszystkie zdjęcia, specyfikacje i informacje zawarte w ofercie mają charakter orientacyjny i nie mogą stanowić podstawy do odszkodowania lub rozwiązania umowy. 

E. Zdjęcia produktów są prawdziwym odzwierciedleniem oferowanych produktów. Przedsiębiorca nie może zagwarantować, że przedstawione kolory dokładnie odpowiadają rzeczywistym kolorom produktów.  

F. Każda oferta zawiera takie informacje, że dla konsumenta jest jasne, jakie prawa i obowiązki są związane z przyjęciem oferty. Dotyczy to w szczególności: 

-cena zawierająca podatki, ale nie opłaty za dostawę;

 • wszelkie poniesione koszty wysyłki
 • sposób, w jaki umowa zostanie zawarta i jakie działania będą w tym celu konieczne; 
 • czy prawo do odstąpienia od umowy ma zastosowanie, czy też nie; 
 • sposób płatności, dostawy i realizacji umowy; 
 • termin przyjęcia oferty lub okres, w którym przedsiębiorca gwarantuje cenę; 
 • czy umowa zostanie zarchiwizowana po jej zawarciu, a jeśli tak, to w jaki sposób konsument może się z nią zapoznać; 
 • sposób, w jaki konsument, przed zawarciem umowy, może sprawdzić dane dostarczone przez niego w ramach umowy i w razie potrzeby skorygować je; 
 • wszelkie inne języki, w których, oprócz angielskiego i niderlandzkiego, może zostać zawarta umowa; 
 • kodeksów postępowania, którym podlega przedsiębiorca, oraz sposobu, w jaki konsument może zapoznać się z tymi kodeksami postępowania drogą elektroniczną; oraz 
 • minimalny czas trwania umowy na odległość w przypadku transakcji ubezpieczeniowej.  

Artykuł 5 - Umowa  

A. Umowa jest, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, zawierana w momencie przyjęcia przez konsumenta oferty i spełnienia ustalonych warunków. 

B. Jeżeli konsument zaakceptował ofertę w formie elektronicznej, przedsiębiorca niezwłocznie potwierdzi drogą elektroniczną otrzymanie akceptacji oferty. Dopóki otrzymanie tej akceptacji nie zostanie potwierdzone przez przedsiębiorcę, konsument może rozwiązać umowę. 

C. W przypadku zawarcia umowy w formie elektronicznej przedsiębiorca podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia elektronicznego przekazywania danych i zapewnienia bezpiecznego środowiska internetowego. W przypadku, gdy konsument może dokonać płatności drogą elektroniczną, przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki bezpieczeństwa. 

D. Przedsiębiorca może - w ramach prawnych - poinformować się, czy konsument może wywiązać się ze swoich zobowiązań płatniczych, jak również o wszystkich tych faktach i czynnikach, które są ważne dla odpowiedzialnego zawarcia umowy na odległość. Jeżeli na podstawie tego badania przedsiębiorca ma uzasadnione powody, aby nie zawierać umowy, jest uprawniony do odmowy zamówienia lub żądania, podając uzasadnienie, lub do dołączenia do realizacji specjalnych warunków. 

E. Przedsiębiorca dołączy do produktu lub usługi następujące informacje, w formie pisemnej lub w taki sposób, aby Konsument mógł je przechowywać w sposób dostępny na trwałym nośniku: 

 • adres poczty elektronicznej siedziby przedsiębiorcy, na który konsument może kierować skargi; 
 • dane zawarte w art. 4 ust. C niniejszych warunków, chyba że przedsiębiorca dostarczył te dane konsumentowi już przed wykonaniem umowy; 
 • wymogi dotyczące rozwiązania umowy, jeżeli umowa została zawarta na okres dłuższy niż jeden rok lub jest zawarta na czas nieokreślony.  
 • W przypadku transakcji o charakterze trwałym przepis poprzedniego ustępu stosuje się wyłącznie do pierwszej dostawy. 
 • Każda umowa jest zawierana na warunkach zawieszających, zapewniających wystarczającą dostępność danych produktów.   

Artykuł 6 - Cena  

A. W okresie ważności podanym w ofercie ceny oferowanych produktów i/lub usług nie będą podwyższane, za wyjątkiem zmian cen wynikających ze zmian stawek podatku VAT. 

B. W przeciwieństwie do poprzedniego paragrafu, przedsiębiorca może oferować produkty lub usługi, których ceny podlegają wahaniom na rynku finansowym i na które nie ma wpływu, z cenami zmiennymi. Wahania te oraz fakt, że wszelkie notowane ceny są cenami docelowymi, są wymienione w ofercie.  

C. Podwyżki cen w ciągu 3 miesięcy od zawarcia umowy są dopuszczalne tylko wtedy, gdy wynikają z przepisów ustawowych lub postanowień. 

D. Podwyżki cen od 3 miesięcy po zawarciu umowy są dopuszczalne tylko wtedy, gdy przedsiębiorca tak postanowi i:  

 • są one wynikiem ustawowych regulacji lub przepisów; lub 
 • konsument ma prawo do rozwiązania umowy z dniem, w którym podwyżka ceny staje się skuteczna. 

E. Ceny podane w ofercie produktów lub usług są cenami zawierającymi podatek VAT. 

D. Wszystkie ceny zawierają błędy drukarskie i typograficzne. Nie ponosi się odpowiedzialności za skutki błędów drukarskich i składowych. W przypadku błędów drukarskich i składowych przedsiębiorca nie jest zobowiązany do dostarczenia produktu po niewłaściwej cenie.    

Artykuł 7 - Zgodność i gwarancja  

A. Przedsiębiorca gwarantuje, że produkty i/lub usługi są zgodne z umową, specyfikacją podaną w ofercie, uzasadnionymi wymogami niezawodności i/lub użyteczności oraz datą zawarcia umowy obowiązującymi przepisami prawa i/lub regulacjami rządowymi. W przypadku uzgodnienia, przedsiębiorca gwarantuje również, że produkt nadaje się do innego niż normalne użytkowanie.

B. Gwarancja udzielona przez przedsiębiorcę, producenta lub importera nie wpływa na prawa i roszczenia prawne, które konsument może dochodzić od przedsiębiorcy na podstawie umowy. 

Artykuł 8 - Dostawa i wykonanie 

A. Przedsiębiorca będzie z największą starannością przyjmował i realizował zamówienia na produkty oraz oceniał wnioski o świadczenie usług.

B. Miejscem dostawy jest adres, który konsument podał przedsiębiorstwu. 

C. Jeżeli dostawa jest opóźniona, lub jeżeli zamówienie nie może być zrealizowane lub może być zrealizowane tylko częściowo, z powodu okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy, konsument nie ma prawa do odszkodowania.  

D. Wszystkie terminy dostaw są orientacyjne. Konsument nie może wywodzić żadnych praw z żadnego z niniejszych warunków. Przekroczenie terminu nie uprawnia konsumenta do odszkodowania.  

Artykuł 9 - Procedura składania skarg  

A. Przedsiębiorca posiada odpowiednio nagłośnioną procedurę reklamacyjną i rozpatruje skargę zgodnie z tą procedurą. 

B. Reklamacje dotyczące wykonania umowy muszą być złożone w ciągu 7 dni, po stwierdzeniu przez konsumenta wad, w pełni i wyraźnie opisanych przedsiębiorcy. 

C. Na reklamacje złożone do przedsiębiorcy odpowiedź zostanie udzielona w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Jeżeli reklamacja wymaga przewidywanego dłuższego czasu rozpatrzenia, przedsiębiorca udzieli odpowiedzi w terminie 14 dni wraz z zawiadomieniem o jej otrzymaniu oraz wskazaniem, kiedy konsument może oczekiwać bardziej szczegółowej odpowiedzi. 

D. Jeżeli przedsiębiorca uzna reklamację za uzasadnioną, to według własnego uznania wymieni lub naprawi bezpłatnie dostarczone produkty.  

Artykuł 10 - Spory  

A. Umowy pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem, do których odnoszą się niniejsze warunki ogólne, podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu. Nawet jeśli konsument zamieszkuje za granicą. 

B. Konwencja wiedeńska o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania.  

Artykuł 11 - Przepisy dodatkowe lub odmienne 

Dodatkowe postanowienia lub postanowienia odbiegające od niniejszych ogólnych warunków nie mogą być ze szkodą dla konsumenta i muszą być zapisane na piśmie lub w taki sposób, aby konsument mógł je przechowywać w dostępny sposób na trwałym nośniku danych.

łatwo płacić kartą 💳 Mastercard, Visa, Amex, iDeal, GiroPay, EPS, Bancontact lub przelew bankowy

łatwo płacić kartą 💳 MastercardVisa, Amex i inne

pl_PLPolish