Όροι & Προϋποθέσεις

Άρθρο 1 - Ορισμοί  

Για τους σκοπούς των παρόντων όρων και προϋποθέσεων: 

Καταναλωτής: το φυσικό πρόσωπο (18 ετών και άνω) που δεν ενεργεί στο πλαίσιο άσκησης επαγγέλματος ή επιχείρησης και συνάπτει σύμβαση εξ αποστάσεως με τον επιχειρηματία, 

Ημέρα: ημερολογιακή ημέρα, 

Διάρκεια συναλλαγής: σύμβαση εξ αποστάσεως που αφορά σειρά προϊόντων ή/και υπηρεσιών, η υποχρέωση προμήθειας ή/και αγοράς των οποίων κατανέμεται χρονικά,  

Επιχειρηματίας: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προσφέρει προϊόντα ή/και υπηρεσίες εξ αποστάσεως στους καταναλωτές,

Σύμβαση εξ αποστάσεως: συμφωνία με την οποία, στο πλαίσιο ενός συστήματος που οργανώνει ο επιχειρηματίας για την εξ αποστάσεως πώληση προϊόντων ή/και υπηρεσιών, μέχρι και τη σύναψη της συμφωνίας, γίνεται αποκλειστική χρήση ενός ή περισσότερων μέσων εξ αποστάσεως επικοινωνίας, 

Τεχνική για επικοινωνία εξ αποστάσεως: μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σύναψη συμφωνίας, χωρίς ο καταναλωτής και ο επιχειρηματίας να βρίσκονται ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο. 

Γενικοί όροι και προϋποθέσειςs: οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις του επιχειρηματία.  

Άρθρο 2 - Ταυτότητα του οικονομικού φορέα 

Astrodose 
Διεύθυνση επιχείρησης:
Westerstraat 10
3016 DH Ρότερνταμ
Nederland

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@astrodose.eu

Όταν η δραστηριότητα του οικονομικού φορέα υπόκειται σε σχετικό καθεστώς αδειοδότησης: ο
δεδομένα σχετικά με την εποπτική αρχή: 

Εάν ο επιχειρηματίας ασκεί νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα: 

-την επαγγελματική ένωση ή οργάνωση της οποίας είναι μέλος, 

-τον επαγγελματικό τίτλο, τον τόπο στην ΕΕ ή στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο όπου έχει απονεμηθεί, 

-μια αναφορά στους επαγγελματικούς κανόνες που ισχύουν στις Κάτω Χώρες και οδηγίες σχετικά με το πού και πώς μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση σε αυτούς τους επαγγελματικούς κανόνες. 

Άρθρο 3 - Εφαρμογή  

A. Κάνοντας μια παραγγελία στην Astrodose, επιβεβαιώνετε ότι είστε 18 ετών ή μεγαλύτεροι. Πρέπει να είστε σε νόμιμη ηλικία για να αγοράζετε προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται από την εταιρεία μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την παροχή υπηρεσιών, να ακυρώσουμε παραγγελίες ή να τερματίσουμε λογαριασμούς, εάν έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι η παραγγελία έχει γίνει από άτομο κάτω των 18 ετών.

B. Οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για κάθε προσφορά του επιχειρηματία και για κάθε σύμβαση εξ αποστάσεως και παραγγελία μεταξύ επιχειρηματία και καταναλωτή. 

C. Πριν από τη σύναψη της σύμβασης εξ αποστάσεως, το κείμενο των παρόντων όρων και προϋποθέσεων θα τίθεται στη διάθεση του καταναλωτή. Εάν αυτό δεν είναι ευλόγως δυνατό, πριν από τη σύναψη της σύμβασης εξ αποστάσεως, θα αναφέρεται ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις μπορούν να επιθεωρούνται στον φορέα εκμετάλλευσης και θα αποστέλλονται δωρεάν στον καταναλωτή το συντομότερο δυνατό κατόπιν αιτήματός του. 

D. Εάν η εξ αποστάσεως σύμβαση συνάπτεται ηλεκτρονικά, τότε, κατά παρέκκλιση από την προηγούμενη παράγραφο και πριν από τη σύναψη της εξ αποστάσεως σύμβασης, το κείμενο των παρόντων όρων μπορεί να τεθεί στη διάθεση του καταναλωτή ηλεκτρονικά κατά τρόπο ώστε ο καταναλωτής να μπορεί εύκολα να το αποθηκεύσει σε σταθερό μέσο. Εάν αυτό δεν είναι ευλόγως δυνατό, πριν από τη σύναψη της σύμβασης εξ αποστάσεως, θα υποδεικνύεται πού οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις μπορούν να προβληθούν ηλεκτρονικά και ότι θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά ή με άλλο τρόπο δωρεάν κατόπιν αιτήματος του καταναλωτή.

E. Σε περίπτωση που, εκτός από τους παρόντες γενικούς όρους και προϋποθέσεις, ισχύουν και ειδικοί όροι προϊόντων ή υπηρεσιών, το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο εφαρμόζονται κατ' αναλογία και ο καταναλωτής μπορεί πάντοτε να επικαλείται την ισχύουσα διάταξη που είναι ευνοϊκότερη για αυτόν σε περίπτωση αντικρουόμενων γενικών όρων και προϋποθέσεων. 

F. Εάν μία ή περισσότερες διατάξεις των παρόντων γενικών όρων και προϋποθέσεων είναι ανά πάσα στιγμή εν όλω ή εν μέρει άκυρες ή ακυρωμένες, η συμφωνία και οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις παραμένουν κατά τα λοιπά σε ισχύ και η εν λόγω διάταξη αντικαθίσταται από διάταξη που προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο το νόημα της αρχικής σε αμοιβαία διαβούλευση. 

Ζ. Οι καταστάσεις που δεν ρυθμίζονται στους παρόντες γενικούς όρους και προϋποθέσεις θα πρέπει να αξιολογούνται "στο πνεύμα" των παρόντων γενικών όρων και προϋποθέσεων. 

H. Αβεβαιότητες σχετικά με την ερμηνεία ή το περιεχόμενο μιας ή περισσότερων διατάξεων των όρων και προϋποθέσεών μας, θα πρέπει να ερμηνεύονται "κατά το πνεύμα" των παρόντων γενικών όρων και προϋποθέσεων. 

Άρθρο 4 - Η προσφορά  

A. Εάν μια προσφορά έχει περιορισμένη περίοδο ισχύος ή υπόκειται σε όρους, αυτό θα αναφέρεται ρητά στην προσφορά. 

B. Η προσφορά είναι μη δεσμευτική. Ο επιχειρηματίας δικαιούται να αλλάξει και να τροποποιήσει την προσφορά. 

C. Η προσφορά περιέχει πλήρη και ακριβή περιγραφή των προσφερόμενων προϊόντων ή/και υπηρεσιών. Η περιγραφή είναι επαρκώς λεπτομερής ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να αξιολογήσει σωστά την προσφορά. Εάν ο επιχειρηματίας χρησιμοποιεί εικόνες, αυτές αποτελούν αληθινή απεικόνιση των προσφερόμενων προϊόντων ή/και υπηρεσιών. Προφανή λάθη ή προφανή σφάλματα στην προσφορά δεν δεσμεύουν τον επιχειρηματία. 

D. Όλες οι εικόνες, οι προδιαγραφές και οι πληροφορίες που περιέχονται στην προσφορά είναι ενδεικτικές και δεν μπορούν να οδηγήσουν σε αποζημίωση ή λύση της σύμβασης. 

E. Οι εικόνες των προϊόντων αποτελούν πραγματική αναπαράσταση των προσφερόμενων προϊόντων. Ο επιχειρηματίας δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα χρώματα που απεικονίζονται αντιστοιχούν ακριβώς με τα πραγματικά χρώματα των προϊόντων.  

F. Κάθε προσφορά περιέχει τέτοιες πληροφορίες ώστε να είναι σαφές στον καταναλωτή ποια δικαιώματα και ποιες υποχρεώσεις συνδέονται με την αποδοχή της προσφοράς. Αυτό αφορά ιδίως: 

-την τιμή συμπεριλαμβανομένων των φόρων, αλλά ΟΧΙ των εξόδων παράδοσης,

 • τυχόν έξοδα αποστολής
 • τον τρόπο με τον οποίο θα συναφθεί η συμφωνία και τις ενέργειες που θα είναι απαραίτητες για τον σκοπό αυτό, 
 • αν ισχύει ή όχι το δικαίωμα υπαναχώρησης, 
 • τον τρόπο πληρωμής, παράδοσης και εκτέλεσης της συμφωνίας, 
 • την προθεσμία αποδοχής της προσφοράς ή την προθεσμία εντός της οποίας ο επιχειρηματίας εγγυάται την τιμή, 
 • εάν η σύμβαση θα αρχειοθετηθεί μετά τη σύναψή της, και εάν ναι, πώς μπορεί να το συμβουλευτεί ο καταναλωτής, 
 • τον τρόπο με τον οποίο ο καταναλωτής, πριν από τη σύναψη της συμφωνίας, μπορεί να ελέγξει τα δεδομένα που έχει παράσχει στο πλαίσιο της συμφωνίας και, εφόσον το επιθυμεί, να τα διορθώσει, 
 • κάθε άλλη γλώσσα στην οποία, εκτός από τα αγγλικά και τα ολλανδικά, μπορεί να συναφθεί η συμφωνία, 
 • τους κώδικες δεοντολογίας στους οποίους υπόκειται ο έμπορος και τον τρόπο με τον οποίο ο καταναλωτής μπορεί να συμβουλεύεται ηλεκτρονικά τους εν λόγω κώδικες δεοντολογίας- και 
 • την ελάχιστη διάρκεια της σύμβασης εξ αποστάσεως σε περίπτωση συναλλαγής διαρκείας.  

Άρθρο 5 - Η συμφωνία  

A. Η συμφωνία, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4, συνάπτεται κατά τη στιγμή της αποδοχής από τον καταναλωτή της προσφοράς και της συμμόρφωσης με τους όρους που τίθενται. 

B. Εάν ο καταναλωτής έχει αποδεχθεί την προσφορά ηλεκτρονικά, ο έμπορος θα επιβεβαιώσει αμέσως την παραλαβή της αποδοχής της προσφοράς ηλεκτρονικά. Εφόσον ο έμπορος δεν έχει επιβεβαιώσει την παραλαβή της αποδοχής αυτής, ο καταναλωτής μπορεί να λύσει τη σύμβαση. 

C. Εάν η σύμβαση συνάπτεται ηλεκτρονικά, ο επιχειρηματίας λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της ηλεκτρονικής μεταφοράς δεδομένων και εξασφαλίζει ασφαλές διαδικτυακό περιβάλλον. Εάν ο καταναλωτής μπορεί να πληρώσει ηλεκτρονικά, ο επιχειρηματίας λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας. 

D. Ο επιχειρηματίας μπορεί - εντός του νομικού πλαισίου - να πληροφορηθεί εάν ο καταναλωτής μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις πληρωμής του, καθώς και για όλα εκείνα τα γεγονότα και τους παράγοντες που είναι σημαντικά για την υπεύθυνη σύναψη της σύμβασης εξ αποστάσεως. Εάν, βάσει αυτής της έρευνας, ο επιχειρηματίας έχει βάσιμους λόγους να μην συνάψει τη συμφωνία, δικαιούται να αρνηθεί μια παραγγελία ή ένα αίτημα, αναφέροντας τους λόγους, ή να συνδέσει ειδικούς όρους για την εκτέλεση. 

E. Ο επιχειρηματίας θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες μαζί με το προϊόν ή την υπηρεσία στον Καταναλωτή, γραπτώς ή με τρόπο που ο Καταναλωτής θα μπορεί να τις αποθηκεύσει με προσβάσιμο τρόπο σε σταθερό μέσο: 

 • τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εγκατάστασης του επιχειρηματία στην οποία μπορεί να απευθυνθεί ο καταναλωτής για παράπονα, 
 • τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στο άρθρο 4 παράγραφος Γ των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, εκτός εάν ο έμπορος έχει ήδη παράσχει τα δεδομένα αυτά στον καταναλωτή πριν από την εκτέλεση της σύμβασης, 
 • τις απαιτήσεις για την καταγγελία της σύμβασης εάν η σύμβαση έχει διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους ή είναι αόριστης διάρκειας.  
 • Σε περίπτωση διαρκούς συναλλαγής, η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται μόνο στην πρώτη παράδοση. 
 • Κάθε συμφωνία συνάπτεται υπό την αναβλητική αίρεση της επαρκούς διαθεσιμότητας των σχετικών προϊόντων.   

Άρθρο 6 - Η τιμή  

A. Κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος που αναφέρεται στην προσφορά, οι τιμές των προσφερόμενων προϊόντων ή/και υπηρεσιών δεν θα αυξηθούν, εκτός από τις αλλαγές τιμών λόγω αλλαγής των συντελεστών ΦΠΑ. 

B. Σε αντίθεση με την προηγούμενη παράγραφο, ο επιχειρηματίας μπορεί να προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες των οποίων οι τιμές υπόκεινται σε διακυμάνσεις στη χρηματοπιστωτική αγορά και στις οποίες ο επιχειρηματίας δεν έχει καμία επιρροή, με μεταβλητές τιμές. Οι διακυμάνσεις αυτές και το γεγονός ότι οι τυχόν αναγραφόμενες τιμές είναι τιμές-στόχοι, αναφέρονται στην προσφορά.  

C. Αυξήσεις τιμών εντός 3 μηνών από τη σύναψη της σύμβασης επιτρέπονται μόνο εάν είναι αποτέλεσμα νομοθετικών ρυθμίσεων ή διατάξεων. 

D. Αυξήσεις τιμών από 3 μήνες μετά τη σύναψη της σύμβασης επιτρέπονται μόνο εάν ο επιχειρηματίας το έχει ορίσει αυτό και:  

 • είναι αποτέλεσμα νομοθετικών ρυθμίσεων ή διατάξεων- ή 
 • ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση από την ημέρα κατά την οποία τίθεται σε ισχύ η αύξηση της τιμής. 

E. Οι τιμές που αναφέρονται στην προσφορά προϊόντων ή υπηρεσιών περιλαμβάνουν ΦΠΑ. 

D. Όλες οι τιμές υπόκεινται σε εκτυπωτικά και τυπογραφικά λάθη. Καμία ευθύνη δεν αναλαμβάνεται για τις συνέπειες εκτυπωτικών και τυπογραφικών λαθών. Σε περίπτωση εκτυπωτικών και τυπογραφικών λαθών, ο επιχειρηματίας δεν υποχρεούται να παραδώσει το προϊόν σύμφωνα με τη λανθασμένη τιμή.    

Άρθρο 7 - Συμμόρφωση και εγγύηση  

A. Ο επιχειρηματίας εγγυάται ότι τα προϊόντα και/ή οι υπηρεσίες ανταποκρίνονται στη συμφωνία, στις προδιαγραφές που αναφέρονται στην προσφορά, στις εύλογες απαιτήσεις αξιοπιστίας και/ή χρηστικότητας και στην ημερομηνία σύναψης της συμφωνίας υφιστάμενες νομικές διατάξεις και/ή κυβερνητικούς κανονισμούς. Εφόσον συμφωνηθεί, ο επιχειρηματίας εγγυάται επίσης ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για άλλη από την κανονική χρήση.

B. Η εγγύηση που παρέχεται από τον επιχειρηματία, τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματα και τις αξιώσεις που μπορεί να προβάλει ο καταναλωτής βάσει της σύμβασης έναντι του επιχειρηματία. 

Άρθρο 8 - Παράδοση και εκτέλεση 

A. Ο επιχειρηματίας θα καταβάλλει τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή κατά την παραλαβή και εκτέλεση παραγγελιών προϊόντων και κατά την αξιολόγηση αιτήσεων για την παροχή υπηρεσιών.

B. Ο τόπος παράδοσης είναι η διεύθυνση που έχει δηλώσει ο καταναλωτής στην εταιρεία. 

C. Εάν η παράδοση καθυστερήσει ή εάν μια παραγγελία δεν μπορεί να εκτελεστεί ή εκτελεστεί εν μέρει μόνο, λόγω περιστάσεων που δεν μπορούν να επηρεάσουν τους επιχειρηματίες, ο καταναλωτής δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης.  

D. Όλοι οι χρόνοι παράδοσης είναι ενδεικτικοί. Ο καταναλωτής δεν μπορεί να αντλήσει κανένα δικαίωμα από οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους. Η υπέρβαση ενός όρου δεν παρέχει στον καταναλωτή δικαίωμα αποζημίωσης.  

Άρθρο 9 - Διαδικασία καταγγελιών  

A. Ο επιχειρηματίας διαθέτει επαρκώς δημοσιοποιημένη διαδικασία υποβολής παραπόνων και χειρίζεται το παράπονο σύμφωνα με την εν λόγω διαδικασία υποβολής παραπόνων. 

B. Τα παράπονα σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας πρέπει να υποβάλλονται εντός 7 ημερών πλήρως και σαφώς περιγραφόμενα στον επιχειρηματία, αφού ο καταναλωτής διαπιστώσει τα ελαττώματα. 

C. Τα παράπονα που υποβάλλονται στον επιχειρηματία θα απαντώνται εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους. Εάν ένα παράπονο απαιτεί προβλέψιμα μεγαλύτερο χρόνο επεξεργασίας, ο επιχειρηματίας θα απαντά εντός της περιόδου των 14 ημερών με μήνυμα παραλαβής και ένδειξη πότε ο καταναλωτής μπορεί να αναμένει λεπτομερέστερη απάντηση. 

D. Εάν η καταγγελία κριθεί βάσιμη από τον επιχειρηματία, ο επιχειρηματίας, κατά την κρίση του, είτε θα αντικαταστήσει είτε θα επισκευάσει δωρεάν τα παραδοθέντα προϊόντα.  

Άρθρο 10 - Διαφορές  

A. Οι συμφωνίες μεταξύ του επιχειρηματία και του καταναλωτή, στις οποίες εφαρμόζονται οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις, διέπονται αποκλειστικά από το ολλανδικό δίκαιο. Ακόμη και αν ο καταναλωτής διαμένει στο εξωτερικό. 

B. Δεν εφαρμόζεται η Σύμβαση της Βιέννης για τις συμβάσεις διεθνούς πώλησης αγαθών.  

Άρθρο 11 - Πρόσθετες ή διαφορετικές διατάξεις 

Πρόσθετες διατάξεις ή διατάξεις που αποκλίνουν από τους παρόντες γενικούς όρους και προϋποθέσεις δεν μπορούν να αποβούν εις βάρος του καταναλωτή και πρέπει να καταγράφονται εγγράφως ή κατά τρόπο που να μπορούν να αποθηκευτούν από τον καταναλωτή κατά τρόπο προσβάσιμο σε σταθερό φορέα δεδομένων.

εύκολα πληρώστε με 💳 Mastercard, Visa, Amex, iDeal, GiroPay, EPS, Bancontact ή τραπεζική μεταφορά

εύκολα πληρώστε με 💳 Mastercard, Visa, Amex και άλλα

elGreek